Teckningsoptioner av serie TO 1

Toleranzias listningsemission

Toleranzias listningsemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) avslutades den 12 november 2015. Emissionen tecknades till cirka 104 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 520 procent. Toleranzia tillfördes därmed cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO 1

I samband med emissionen emitterades, utöver 2 750 000 aktier, 2 750 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Toleranzia till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 16 november – 7 december 2016.

Teaser

Anmälningssedel

Fullständiga villkor för TO 1