Tolerogen-plattform

Inom läkemedelsforskningen har det länge funnits en önskan att kunna framkalla tolerans i immunsystemet som ett medel att behandla autoimmuna sjukdomar. Toleranzia har utvecklat en sådan metod – en unik teknologi för induktion av immunologisk tolerans hos patienter med autoimmun sjukdom.

Toleranzias teknologi, som vi benämner tolerogen, bygger på en proteinbaserad molekyl bestående av tre olika delar; en målsökande del, en toleransinducerande del och en sjukdomsspecifik del. Den första delen styr molekylen så att den når rätt celler i kroppen vari den andra delen inducerar tolerans mot det sjukdomsspecifika ämne som utgör den tredje delen.

Toleranzias tolerogen är mycket flexibelt – den sjukdomsspecifika delen kan anpassas för en rad olika autoimmuna sjukdomar. Utöver Toleranzias primära indikation, myastenia gravis, har Toleranzias terapi utvärderats mot ytterligare tre indikationer – positiva behandlingseffekter har uppnåtts i för människa relevanta djurmodeller av diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros. Detta validerar Toleranzias teknologi som en plattformsteknologi med bred applikationspotential för utveckling av nya terapier inom autoimmuna sjukdomar.

Toleranzias toleransinducerande terapi är sjukdomsspecifik och påverkar endast den del av immunsystemet som är kopplad till den enskilda sjukdomen medan övriga delar av vårt immunförsvar, såsom förmågan att skydda mot infektionssjukdomar och förmågan att hindra cancerutveckling, vilka är centrala för vår hälsa, lämnas intakta. Toleranzias riktade terapi kommer därför inte att medföra de negativa bieffekter som nuvarande ospecifika terapier ger på vårt immunsystem. Som ett resultat av behandlingen kommer det sjukdomsspecifika ämnet åter att uppfattas som ett kroppseget ämne och dess roll i kroppen normaliseras.