BioStock artikel – Toleranzias toleransteknologi – en effektiv plattform för autoimmuna sjukdomar

12 mars - 2020

BioStock publicerade den 12 mars 2020 en artikel om Toleranzia, som återges nedan i sin helhet.

Det finns ett stort antal autoimmuna sjukdomar med skriande medicinska behov, för vilka Toleranzias innovativa toleransteknologi kan användas för att ta fram helt nya, sannolikt botande läkemedel. Detta gäller inte minst inom sällsynta sjukdomar där forskning och läkemedelsutveckling är eftersatt, men där det medicinska behovet är monumentalt och där det finns en mycket attraktiv marknadspotential.

Toleranzia utvecklar sedan tidigare huvudkandidaten TOL2 mot orphan-sjukdomen myastenia gravis (MG) och nu lanserar bolaget sitt andra läkemedelsprojekt, TOL3, för behandling av orphan-sjukdomen ANCA vaskulit, en svår blodkärlsinflammation som drabbar många av kroppens livsviktiga organ. TOL3 baseras liksom TOL2 på bolagets validerade toleransteknologi som har potential att ge nya högeffektiva läkemedel för en rad olika autoimmuna sjukdomar.

Toleranzias toleransteknologi

Bolaget har framställt en toleransteknologi som möjliggör effektiv utveckling av läkemedel mot autoimmuna sjukdomar. Toleransteknologin utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft och bygger på sjukdomsspecifik läkemedelsbehandling som skräddarsys för varje enskild autoimmun sjukdom. Läkemedlen kallas för tolerogener då de återupprättar tolerans mot kroppsegna ämnen som immunsystemet felaktigt angriper vid autoimmun sjukdom.

Vid behandling får patienterna en liten dos av det sjukdomsspecifika läkemedlet injicerat vid upprepade tillfällen under en begränsad period. Efter behandling utvecklar patienterna immunologisk tolerans mot det ämne som deras eget immunsystem under sjukdomen angriper och förstör. Genom att kroppen kontinuerligt nytillverkar det förstörda ämnet och genom att ämnet, efter behandling, inte längre attackeras, återfår det sin normala kroppsfunktion och sjukdomssymptomen försvinner.

Med Toleranzias behandling, som riktar sig mot den underliggande sjukdomsorsaken, uppnås en långtidsverkande eller botande behandlingseffekt utan biverkningar. Därmed skiljer sig Toleranzia helt från många aktörer inom autoimmuna sjukdomar som enbart fokuserar på symptomlindring.

Stort omättat mänskligt behov

Enligt National Institutes of Health (NIH) lider upp emot 24 miljoner amerikaner – över sju procent av befolkningen – av en autoimmun sjukdom. En stor del av de autoimmuna sjukdomarna leder till svåra handikapp och försämrad livskvalitet. För majoriteten av alla autoimmuna sjukdomar är det medicinska behovet omfattande, inte minst för sällsynta sjukdomar där forskning och läkemedelsutveckling får begränsat utrymme. Läkemedel med en sjukdomsmodifierande behandlingseffekt har därmed potential att revolutionera det rådande behandlingsutbudet.

Bred applikationspotential för säkert koncept

Toleranzias tolerogener är flexibla och anpassas efter den specifika sjukdomen vilket innebär att de kan tillämpas mot flera autoimmuna diagnoser. Bolaget räknar med att det idag finns minst ett 20-tal autoimmuna sjukdomar som är unikt lämpade för Toleranzias toleransteknologi, något som indikerar en stor medicinsk och kommersiell applikationspotential för bolagets terapier.

Att Toleranzias tolerogenterapier är sjukdomsspecifika betyder att de endast påverkar den del av immunsystemet som är kopplad till den aktuella sjukdomen. Övriga delar av immunförsvaret, som är livsviktig för människans hälsa, förblir intakta. Därmed medför inte behandlingen samma risk för de negativa immunologiska biverkningar som är förknippade med ospecifika terapier som oftast slår brett mot hela immunsystemet.

TOL2 mot MG

Sedan tidigare utvecklar Toleranzia huvudkandidaten TOL2 mot nerv- och muskelsjukdomen MG. Vid behandling kommer MG-patienters immunsystem inte längre att attackera och förstöra acteylkolinreceptorn, relästationen i kontaktytan mellan nerver och muskler, vilket annars sker under sjukdomsprocessen. Resultatet av behandlingen blir att ny, helt intakt, acteylkolinreceptor återbildas i kontaktytan. Följaktligen kan nervimpulserna återigen överföras effektivt till muskulaturen. Detta gör att patienternas muskelfunktion normaliseras. Läkemedelskandidaten TOL2 har erhållit särläkemedelsklassificering från såväl EMA i Europa som FDA i USA och förbereds för närvarande för en fas I/IIa-studie i MG-patienter.

TOL3 mot ANCA vaskulit

Nyligen meddelade Toleranzia att bolaget inleder utvecklingen av en ny läkemedelskandidat, TOL3, inom ännu en sällsynt autoimmun indikation, ANCA vaskulit, där appliceringen av Toleranzias toleransteknologi har unik potential. Valet av indikation fastställdes efter en omfattande genomgång av en rad sällsynta och svåra autoimmuna sjukdomar där medicinskt behov, marknadspotential och patentmöjligheter, samt prekliniska och kliniska förutsättningar som inkluderade samarbetspartners och rådgivare, utvärderades.

Vaskulit, eller blodkärlsinflammation, är ett paraplybegrepp för en grupp sjukdomar där inflammation och skada på blodkärlsväggarna föreligger. Dessa skador kan så småningom leda till celldöd i blodkärlsväggen vilket i sin tur försämrar blodförsörjningen i det drabbade området. Vid ANCA vaskulit – Anti Neutrophile Cytoplasmic Antibody, eller antineutrofila cytoplasmiska antikroppar på svenska – bildar kroppen antikroppar mot en viss typ av vita blodkroppar, vilket leder till en felaktig aktivering av dessa blodkroppar. Reaktionen leder till svår inflammation av blodkärl, vilket kan skada livsviktiga organ såsom njurar och lungor.

Vid behandling med TOL3 upphör immunsystemet hos patienterna att angripa ämnet myeloperoxidase (MPO) som finns hos en viss typ av vita blodkroppar. TOL3 förhindrar den felaktiga aktiveringen av blodkropparna och därmed undviks den svåra inflammationen av blodkärl som de aktiverade blodkropparna åstadkommer.

Toleranzia bedömer att TOL3 baserat på bolagets toleransteknologi har stor potential inom ANCA vaskulit. Toleranzias vd Charlotte Fribert kommenterade projektet i ett pressmeddelande:

– Vårt noggranna och målmedvetna arbete med att utvärdera och välja nästa sjukdomsindikation har nu slutförts. ANCA vaskulit är en svår sjukdom som saknar specifik terapi varför patienterna är i stort behov av en ny, säker och effektiv behandling. Genom vår expertis och toleransteknologi ser vi goda möjligheter att utveckla ett sjukdomsspecifikt läkemedel [TOL3] som uppfyller det stora medicinska behovet inom ANCA vaskulit. Kommersiellt räknar vi med att utveckla en produkt med starkt patentskydd och genom partnerskap erbjuda denna på en attraktiv marknad.

Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB

Läs även:

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här