BioStock intervju – Toleranzia förbereder klinisk utveckling

11 september - 2020

BioStock publicerade den 11 september 2020 en intervju med Toleranzias vd Charlotte Fribert, som återges nedan i sin helhet.

Vid autoimmuna sjukdomar angriper immunsystemet felaktigt kroppsegna ämnen och vävnader. Göteborgsbaserade Toleranzia vill stoppa dessa angrepp genom att återställa immunsystemets normala tolerans mot den egna kroppens beståndsdelar. Med fokus på sällsynta autoimmuna sjukdomar utvecklar bolaget två läkemedelskandidater, varav den första, TOL2, nu förbereds för sin första studie i människa. För att finansiera de kvarvarande stegen mot klinisk utveckling genomför bolaget just nu en företrädesemission om 45,4 Mkr. BioStock har träffat vd Charlotte Fribert som berättar mer.

Bioteknikbolaget Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för att behandla autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen bygger på en egenutvecklad toleransteknologi och skräddarsys specifikt för varje enskild autoimmun sjukdom. De benämns tolerogener då de återupprättar tolerans mot kroppsegna ämnen som immunsystemet felaktigt angriper vid autoimmun sjukdom.

Fokus på sällsynta autoimmuna sjukdomar

Av strategiska skäl har Toleranzia valt att fokusera på att utveckla läkemedel mot s.k. orphan-sjukdomar, alltså sällsynt förekommande sjukdomar. Innovativa läkemedel mot dessa sjukdomar har potential att kvalificeras för Orphan Drug Designation (ODD), eller särläkemedelsstatus, vilket innebär flera fördelar för bolaget (mer om dessa fördelar nedan).

Vilka sjukdomar som anses vara sällsynta skiljer sig åt mellan olika marknader, men på Toleranzias huvudmarknader – USA och Europa – definieras begreppet som sjukdomar som drabbar färre än 200 000 personer i USA eller färre än 5 personer per 10 000 individer i Europa och som leder till betydande funktionsnedsättningar.

»Kanske viktigast av allt är att man med särläkemedelsstatus vid marknadsgodkännande garanteras marknadsexklusivitet i 7 år i USA och i 10 år i Europa. Det innebär att läkemedlet inte kommer utsättas för konkurrens under denna period, oavsett patentsituation, vilket ofta förlänger skyddet.« – Charlotte Fribert, vd Toleranzia 

Huvudprojektet avancerar mot klinik

Bolagets primära kandidat, TOL2, utvecklas mot den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen Myastenia Gravis (MG). MG uppstår när immunsystemet angriper och bryter ner receptorer i musklerna, vilket hindrar nervernas impulsöverföring och ger en allvarlig försämring av muskelfunktionen. Patienten drabbas av muskelsvaghet som i svåra fall kan bli dödlig. Problemen startar vanligtvis i mindre muskelgrupper, som till exempel ögonlock, men förvärras successivt och kan i slutändan påverka andningsmuskulaturen och därmed andningen.

Läs mer om hur dagens otillräckliga MG-behandlingar begränsar patienternas liv här.

TOL2 har visat sig besitta sjukdomsmodifierande egenskaper och har därmed potential att bli den första långtidsverkande, eller till och med botande, behandlingen för MG. Just nu avslutas det prekliniska arbetet med kandidaten parallellt med förberedelser inför en kommande fas I/IIa-studie i MG-patienter.

En viktig del av dessa förberedelser består i att skala upp produktionen av TOL2 till industriella nivåer, en stor utmaning med proteinbaserade läkemedel. För detta samarbetar Toleranzia med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals och så sent som i förra veckan kom besked om viktiga framsteg i det arbetet. Nya data indikerar att man har lyckats fördubbla produktiviteten i produktionen jämfört med tidigare och bolaget kunde även meddela att arbetet fortlöper enligt både tids- och kostnadsplan. På lång sikt kan den effektiviserade tillverkningsmetoden dessutom medföra lägre produktionskostnader för TOL2. Att färdigställa produktionen kommer att vara ett värdedrivande steg i projektet som säkerställer prövningsmaterial för både återstående tox-studier och den kommande kliniska studien.

Dubbelt upp i Toleranzias pipeline

Sedan mars i år utvecklar Toleranzia även en andra läkemedelskandidat, TOL3, mot indikationen ANCA (anti-neutrofil cytoplasma antikroppar) vaskulit. Vid vaskulit, eller blodkärlsinflammation, uppstår inflammation som orsakar skada på blodkärlsväggarna. Vid ANCA vaskulit bildas antikroppar mot en viss typ av vita blodkroppar, vilket leder till en svår inflammation av blodkärl med skador på livsviktiga organ såsom njurar och lungor som följd.

För både MG och ANCA vaskulit saknas idag helt och hållet sjukdomsspecifik behandling. Istället erbjuds de drabbade patienterna endast symptomlindrande behandling med begränsad effekt och en mängd biverkningar, vilket gör att de som lider av sjukdomarna ofta upplever en dålig livskvalitet. Därmed har såväl TOL2 som TOL3 potential att fylla ett omfattande och viktigt medicinskt behov i respektive patientgrupp.

Vd kommenterar kapitalrunda

För att finansiera TOL2s avancemang mot klinisk utveckling samt det inledande prekliniska arbetet med TOL3 genomför Toleranzia just nu en fullt garanterad företrädesemission som kan inbringa maximalt 45,4 Mkr till bolaget, före emissionskostnader. Teckningsperioden löper till 15 september.

Emissionen kommer även med en vidhängd teckningsoption av serien TO3 som kommer att realiseras i september 2021 och kan då tillföra bolaget ytterligare maximalt 56,8, Mkr före emissionskostnader.

Med anledning av detta kontaktade BioStock Toleranzias vd Charlotte Fribert för att få veta mer om var bolaget befinner sig just nu, vilka de närmaste utvecklingsstegen är och hur man resonerar kring den aktuella emissionen.

Charlotte Fribert, vd för Toleranzia, kan du inledningsvis ge oss en kort beskrivning av hur era tolerogena terapier fungerar?

– Våra tolerogena terapier stimulerar patientens immunförsvar till att återskapa immunologisk tolerans mot det ämne som immunsystemet angriper och förstör vid en autoimmun sjukdom. Genom att kroppen kontinuerligt tillverkar det förstörda ämnet och genom att ämnet – efter behandling – inte längre attackeras så läker skadan ut, sjukdomssymptomen försvinner och patienten återfår sin normala kroppsfunktion.

Varför fokuserar ni på orphan-sjukdomar?

– Läkemedelsutveckling är en mycket kostsam verksamhet och för att skapa incitament att utveckla läkemedel för sjukdomar med mindre patientgrupper har de regulatoriska myndigheterna skapat särskilda incitamentsprogram. Bolag som utvecklar innovativa läkemedel mot dessa sjukdomar kan ansöka om Orphan Drug Designation (ODD), eller särläkemedelsstatus. En sådan status för med sig många fördelar som har stor betydelse för kandidatens huvudman, inte minst för ett mindre bolag som Toleranzia.

– Med ODD – vilket TOL2 har fått av de regulatoriska myndigheterna FDA i USA och av EMA i Europa – får man t.ex. både skattelättnader och assistans och vägledning från de regulatoriska myndigheterna genom utvecklingsprocessen. De bistår även med vetenskaplig rådgivning och agerar bollplank vid studiedesign för att säkerställa att studien resulterar i tillräckligt beslutsunderlag för dem i nästa led. Statusen medför dessutom reviderade krav på studieomfattning och regulatoriska snabbspår.

– Kanske viktigast av allt är att man med särläkemedelsstatus vid marknadsgodkännande garanteras marknadsexklusivitet i 7 år i USA och i 10 år i Europa. Det innebär att läkemedlet inte kommer utsättas för konkurrens under denna period, oavsett patentsituation, vilket ofta förlänger skyddet. Det finns också ofta möjlighet till en fördelaktig prissättning av särläkemedel vilket belyses av att medianpriset för ett orphan-läkemedel i USA 2018 var ca 110 000 USD per patient och år medan andra läkemedel hade ett medianpris på knappt 16 000 USD (EvaluatePharma Orphan Drug Report 2019).

»Med ökad kännedom om immunsystemets roll i sjukdomarna och vilket, eller vilka, ämnen som angrips i respektive autoimmun sjukdom, utvecklar vi nya läkemedelskandidater som påverkar själva sjukdomsorsaken så att behandlingen blir botande, eller åtminstone ger en långvarig behandlingseffekt utan biverkningar.«

Ni brukar poängtera att era kandidater riktar sig mot sjukdomsorsaken istället för att lindra sjukdomssymptom, vilket befintliga behandlingsalternativ gör. Kan du utveckla det?

– De bakomliggande orsakerna till autoimmuna sjukdomar är inte fullt kända vilket har gjort det svårt att ta fram läkemedel som utgår från sjukdomsmekanismen. I många fall har man därför nöjt sig med att lindra sjukdomssymptomen, med varierande framgång. Inom t.ex. MG har dagens tillgängliga behandlingsalternativ endast kortvarig och begränsad symptomlindrande effekt. De är dessutom behäftade med betydande biverkningar.

– Med ökad kännedom om immunsystemets roll i sjukdomarna och vilket, eller vilka, ämnen som angrips i respektive autoimmun sjukdom, utvecklar vi nya läkemedelskandidater som påverkar själva sjukdomsorsaken så att behandlingen blir botande, eller åtminstone ger en långvarig behandlingseffekt utan biverkningar.

– Det är viktigt att betona att våra tolerogena terapier är helt sjukdomsspecifika. Det betyder att de endast påverkar den del av immunsystemet som är kopplad till den aktuella sjukdomen, medan övriga delar av immunförsvaret lämnas helt intakta. Det innebär att patienternas immunförsvar behåller förmågan att skydda mot till exempel infektionssjukdomar och cancerutveckling, till skillnad från dagens ospecifika behandlingar. Därmed medför vår behandling inte samma risk för de negativa immunologiska biverkningar som nuvarande terapier, som slår brett mot hela immunsystemet, har. I de studier vi utfört hittills har vi sett en mycket god säkerhetsprofil.

Hur bedömer du då att konkurrenssituationen ser ut?

– Det finns ett antal bolag som utvecklar läkemedel som är tänkta att inducera immunologisk tolerans vid autoimmuna sjukdomar. I en genomgång har vi lyckats hitta ett annat bolag med ett projekt inom MG; Tolerion. Projektet har dock befunnit sig i preklinik i många år och verkar inte bedrivas aktivt. Inom ANCA vaskulit har vi inte kunnat identifiera något pågående projekt. Därmed kan sägas att konkurrensen är begränsad.

Hur behandlas patienter med MG idag, och vilka konkurrensfördelar anser du att TOL2 har jämfört med dessa produkter?

– Som vi redan varit inne på så saknas idag fullgoda behandlingsalternativ för MG som slår mot sjukdomens grundläggande orsak. Istället behandlas MG-patienter med symptomlindrande terapier som till exempel acetylkolinesterashämmare eller immunsuppressiv behandling. I många fall opererar man även bort tymus, eller brässen, som är en del av immunsystemet.

– Gemensamt för dagens behandlingar är att de har en begränsad behandlingseffekt samtidigt som de riskerar att orsaka allvarliga biverkningar. Det innebär att det inom MG-området finns ett stort medicinskt behov av nya bättre terapier och ett attraktivt marknadsutrymme för den som kan erbjuda en effektiv och säker behandling för MG-patienter.

»Givet bristen på sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ bedömer vi att TOL2 skulle kunna ta en marknadsandel runt 10–12 procent. Med ett pris per behandlad patient på runt 40 000 USD – vilket är en konservativ uppskattning jämfört med de särläkemedel som finns på marknaden idag – motsvarar det s.k. ”peak sales” om 1,2 miljarder USD.«

Hur ser du då på marknadspotentialen för er huvudkandidat, TOL2?

– Rent kommersiellt är MG-området intressant av flera skäl. Eftersom autoimmuna sjukdomar som MG är kroniska så innebär detta att en stor del av patientgruppen behöver behandling under lång tid, särskilt med dagens enbart symtomlindrande alternativ. Därmed finns det utrymme för en fördelaktig prissättning för en botande, eller långtidsverkande, behandling som TOL2. Därtill finns det ofta utrymme för en extra prispremie för läkemedel med särläkemedelsstatus.

– Sjukdomsprevalensen för MG är omkring 200 000 personer i EU och USA tillsammans, vilket tros öka framöver. Givet bristen på sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ bedömer vi att TOL2 skulle kunna ta en marknadsandel runt 10–12 procent. Med ett pris per behandlad patient på runt 40 000 USD – vilket är en konservativ uppskattning jämfört med de särläkemedel som finns på marknaden idag – motsvarar det s.k. ”peak sales” om 1,2 miljarder USD.

Och om vi istället tänker på TOL3, hur ser potentialen ut där?

– Motsvarande marknadsskattning för TOL3, som riktar sig till patienter med ANCA vaskulit, pekar på en potential på 0,5 miljarder USD i ”peak sales”.

– Generellt kan sägas att marknaden för läkemedel mot orphan-sjukdomar är under snabb tillväxt och att många större spelare börjar få upp intresset för fältet. Detta är såklart positivt för patienterna som är i behov av nya, säkra och effektiva, läkemedel, men det är även av stort vikt för bolag som Toleranzia eftersom det medför ökade affärsmöjligheter.

Men det är en bit kvar till marknaden. Ni håller just nu på att avsluta det prekliniska programmet för TOL2 innan ni kan ansöka om myndighetsgodkännande för fas I/IIa-studien. Berätta!

– Det stämmer. Vi är i färd med att planera en s.k. GLP-toxikologisk studie, där GLP står för Good Laboratory Practice. En sådan studie genomförs i enlighet med samtliga regulatoriska föreskrifter och krävs för att myndigheterna ska anse att de har tillräckligt tillförlitliga säkerhetsdata för att kunna godkänna efterföljande studier i människa. Detaljerna kring hur studien ska gå till kommer vi att fastställa tillsammans med en kontraktsforskningsorganisation (CRO). Efter den GLP-toxikologiska studien blir nästa steg en fas I/IIa-studie i MG-patienter, vilken vi förväntar oss kunna starta 2022 och varifrån vi siktar på att kunna presentera de första resultaten under 2023.

»Det hittills framgångsrika arbetet med tillverkningsprocess och produktion ger 3P bästa möjliga förutsättningar i det fortsätta utvecklingsarbetet för att etablera tillverkningsprocessen i industriell skala och tillverka TOL2 enligt GMP. […] vilket läkemedelsmyndigheterna kräver för att ge tillstånd till kliniska studier.«

En annan del som måste färdigställas är den storskaliga produktionen av TOL2-substansen. Hur fortlöper detta arbete?

– I samarbete med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals har vi framställt en kvalitetssäkrad cellbank. Med utgångspunkt från denna arbetar 3P nu intensivt för att skala upp tillverkningsprocessen för TOL2 för att sedan kunna producera tillräckligt mycket material för att tillgodose de nödvändiga studierna avseende toxicitet, stabilitet och formulering.

– De signaler vi har fått från 3P är att arbetet fortlöper mycket bra. Nyligen kunde vi rapportera att vi, med den nya cellbanken som tagits fram för produktion av TOL2 i stor skala, lyckats uppnå en produktivitet i cellerna som är mer än dubbelt så hög som i den optimerade lab-skale process som bolaget tidigare utvecklat. Resultaten är fortfarande preliminära men pekar mot att Toleranzia är på väg att uppnå en kraftig förbättring av tillverkningsmetoden för läkemedelskandidaten.

– Det hittills framgångsrika arbetet med tillverkningsprocess och produktion ger 3P bästa möjliga förutsättningar i det fortsätta utvecklingsarbetet för att etablera tillverkningsprocessen i industriell skala och tillverka TOL2 enligt GMP.

– Produktion enligt god tillverkningspraxis, Good Manufacturing Practice (GMP) innebär att tillverkningen sker enligt ett regelverk som läkemedelsmyndigheterna kräver för att ge tillstånd till kliniska studier. En fördel med vårt samarbete med just 3P – utöver deras breda erfarenhet från liknande projekt – är att de redan har GMP-certifikat och därför inte behöver genomgå ytterligare myndighetsprocesser gällande sin produktion.

I våras breddade ni er pipeline genom att inkludera den nya läkemedelskandidaten TOL3. Hur gick det till?

– Baserat på den goda effekt- och säkerhetsdata som vi uppnått med TOL2 ville vi addera en andra indikation till bolagets pipeline. Efter en omfattande genomgång av en rad sällsynta och svåra autoimmuna sjukdomar där medicinskt behov, marknadspotential och patentmöjligheter, samt prekliniska och kliniska förutsättningar som inkluderade samarbetspartners och rådgivare, utvärderades, så föll valet på ANCA vaskulit.

Hur fungerar TOL3?

– Vid behandling med TOL3 upphör immunsystemet hos patienterna att angripa ämnet myeloperoxidase (MPO) som finns hos den typ av vita blodkroppar som felaktigt angrips och aktiveras vid ANCA vaskulit. TOL3 förhindrar det felaktiga angreppet och därmed undviks den svåra inflammationen av blodkärl som de aktiverade blodkropparna annars åstadkommer. Således kan skador på vitala organ undvikas. Vår bedömning är att TOL3 har både stor medicinsk potential och marknadspotential inom ANCA vaskulit.

»Toleranzias tolerogenplattform är flexibel och nya läkemedelskandidater kan utvecklas specifikt för en enskild autoimmun sjukdom. […] Vi räknar med att det finns ett 20-tal autoimmuna sjukdomar som är unikt lämpade för vår toleransteknologi.«

Kan man anta att detta innebär att ni avser bredda er pipeline ytterligare längre fram?

– Absolut! Toleranzias tolerogenplattform är flexibel och nya läkemedelskandidater kan utvecklas specifikt för en enskild autoimmun sjukdom. Det innebär att vår teknologi kan tillämpas mot ytterligare intressanta indikationer med ett betydande medicinskt behov och en kommersiellt attraktiv marknad. Vi räknar med att det finns ett 20-tal autoimmuna sjukdomar som är unikt lämpade för vår toleransteknologi.

– Våra tillgängliga resurser innebär dock att vi i nuläget får prioritera bland dessa möjliga, och spännande, projekt. I takt med att kandidater för tidigare valda indikationer går vidare igenom klinisk utveckling och kommersialisering tänker vi utnyttja intäkter från etablerade partnerskap till att bygga en stark projektportfölj inom autoimmuna orphan-sjukdomar.

»Vår affärsutvecklingsstrategi går ut på att bedriva preklinisk och tidig klinisk forskning och utveckling av läkemedelskandidater inom det autoimmuna sjukdomsfältet. Parallellt bedriver vi ett gediget affärsstrategiskt arbete i syfte att hitta en global läkemedelspartner […] inför sena kliniska utvecklingsskeden samt registrering och kommersialisering av läkemedlet.«

Vad går er affärsstrategi ut på, och hur ser planerna ut efter den planerade fas I/IIa-studien?

– Vår affärsutvecklingsstrategi går ut på att bedriva preklinisk och tidig klinisk forskning och utveckling av läkemedelskandidater inom det autoimmuna sjukdomsfältet. Parallellt bedriver vi ett gediget affärsstrategiskt arbete i syfte att hitta en global läkemedelspartner – antingen genom samarbete, utlicensiering eller försäljning – inför sena kliniska utvecklingsskeden samt registrering och kommersialisering av läkemedlet.

– Det är svårt att säga exakt när detta kan ske, då det är många aspekter som spelar in. Men ju längre vi har kommit i utvecklingsarbetet, och ju bättre resultat vi kan presentera, desto högre blir avtalsvärdet. Tanken är sedan att medlen från ett avtal avseende TOL2 ska finansiera utvecklingen av andra innovativa läkemedelskandidater mot ytterligare autoimmuna sjukdomar inom vilka det finns en attraktiv marknadspotential.

Hur fortlöper arbetet med affärsutvecklingen?

– Ett flertal större läkemedelsbolag har redan visat sitt intresse för såväl Toleranzia som TOL2-projektet. Vi för nu diskussioner med dessa under sekretessavtal.

– Dessutom arbetar vi kontinuerligt med att underhålla och söka både akademiska och kommersiella samarbeten. Vi utvärderar nya spjutspetsteknologier som ett sätt att driva produktutveckling kostnadseffektivt och att maximera värdet i våra projekt, ständigt med våra aktieägare i åtanke.

BioStock har tidigare pratat med Toleranzias nya styrelseledamot Jan Mattsson – som har erfarenhet från att grunda ett bolag verksamt inom orphan-sjukdomar och lyckas ta det till Nasdaq New York – ser på bolagets framtidspotential. Läs hela intervjun här.

Ni genomför nu en emission om totalt 45,4 Mkr, före emissionskostnader, för att finansiera ert avancemang mot klinisk utveckling av TOL2 och det inledande prekliniska arbetet med TOL3. Hur ska kapitalet fördelas?

– Nettolikviden beräknas uppgå till 35,4 Mkr och merparten av denna, 55 procent, är tänkt att allokeras till att skala upp tillverkningen av TOL2 samt genomföra storskalig produktion av kandidaten för att förse våra kommande studier med substansen.

– Inför fas I/IIa-studien kommer vi att genomföra toxikologi- och säkerhetsstudier med TOL2, till vilket vi kommer använda omkring 15 procent av nettolikviden. Ytterligare 10 procent ska användas för att genomföra de nödvändiga förberedelserna inför fas I/IIa-studien. Det inkluderar bland annat upprättande av studieprotokoll och kontraktering av en lämplig kontraktsforskningsorganisation.

– Utöver att finansiera avancemanget av TOL2-projektet kommer kapitaltillskottet även användas för att ta nästa steg med TOL3 och omkring 10 procent av emissionslikviden ska användas för att inleda dess preklinisk utveckling. Resterande 10 procent ska användas för att bekosta kontinuerliga affärsutvecklingsaktiviteter och den löpande verksamheten.

– Dessutom planerar vi för ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market.

Emissionskostnaderna beräknas till 10 Mkr av det totala emissionsbeloppet 45,4 Mkr. Det låter som en hög siffra, hur kommer det sig?

– Även kapitalanskaffningar är utsatta för marknadskrafter. Sedan Covid-19 briserade har det oroliga klimatet på de finansiella marknaderna gjort att riskpremien har ökat. Detta resulterar i ett högre pris på kapital, något som slår särskilt hårt på små utvecklingsbolag som Toleranzia.

– Av de totala kostnaderna avser 3,4 Mkr kostnader relaterade till företrädesemissionen och 6,5 Mkr kostnader för garantiåtaganden.

Under våren har ni fått upprepade finansiella tillskott via s.k. soft money. Berätta!

– Det stämmer, först tilldelades vi 2 Mkr från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och sedan fick vi drygt 1 Mkr från Swelife. Det är heller inte första gången vi erhåller finansiering från Vinnova.

– Vi är naturligtvis mycket glada och stolta över dessa bidrag som är värdehöjande på flera sätt. Dels genom de faktiska finansiella tillskott de utgör och dels för att de innebär att Toleranzia och våra projekt erhåller en extern validering.

»Vi har en spännande resa med viktiga värdebyggande steg framför oss. Dels ska vi slutföra all preklinisk och regulatorisk verksamhet inför genomförandet av framgångsrika kliniska studier med vår läkemedelskandidat TOL2 och dels ska vi inleda den prekliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat TOL3. Om vi lyckas med det, öppnar det både för ett attraktivt avtal med en global läkemedelspartner och för utveckling av nya förbättrade läkemedel för många olika autoimmuna orphan-sjukdomar.«

Vid fullt utnyttjande av den serie teckningsoptioner som är vidhängda den aktuella emissionen (TO3) kan Toleranzia tillföras ytterligare maximalt 56,8 Mkr före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av TO3 kommer att ske 1 år efter den aktuella emissionen – alltså mellan 1 och 15 september 2021. Vad har du för förhoppningar på teckningsoptionen?

– Det är vår förhoppning att vi kommer att kunna leverera goda resultat från såväl GLP-toxstudien som från 3P Biopharmaceuticals arbete med den storskalig tillverkningsprocessen för TOL2. Dessa är två mycket värdedrivande milstolpar för projektet som väntas inom den kommande 12 månadsperioden. Om dessa förväntningar införlivas så torde vår aktiekurs hänga med och göra ett deltagande i teckningsoptionen fördelaktigt. Under sådana omständigheter kan man tänka sig att vi når maximal utdelning från teckningsoptionen och då är tanken att likviden från denna helt ska finansiera den efterföljande fas I/IIa-studien av TOL2. Ett sådant kapitaltillskott skulle även räcka till att ytterligare avancera den prekliniska utvecklingen av TOL3.

Om du vänder dig till BioStocks läsare, vilka är dina främsta argument för att man ska delta i emissionserbjudandet? – Toleranzia utvecklar en helt ny typ av läkemedel mot autoimmuna orphan-sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort och där nya säkra och botande eller långtidsverkande läkemedel har mycket stor marknadspotential. Vi har en spännande resa med viktiga värdebyggande steg framför oss. Dels ska vi slutföra all preklinisk och regulatorisk verksamhet inför genomförandet av framgångsrika kliniska studier med vår läkemedelskandidat TOL2 och dels ska vi inleda den prekliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat TOL3. Om vi lyckas med det, öppnar det både för ett attraktivt avtal med en global läkemedelspartner och för utveckling av nya förbättrade läkemedel för många olika autoimmuna orphan-sjukdomar.

Läs artikeln på BioStocks webbsida.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här