Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31

10 maj - 2019

Första kvartalet 2019

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 135 697 SEK (-1 432 850 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,09 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier per 2019-03-31.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • Resultaten från studierna av läkemedelskandidaten TOL2 som genomförts i samarbete med SciCross AB visade att det inte finns någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter på människor.
  • Toleranzia presenterade en ny effektiv produktionsmetod för TOL2 med vilken tio gånger mer protein kan produceras i jämförelse med tidigare metod. Eftersom fördelarna med den nya produktionsmetoden är så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera på denna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Toleranzia erhöll 400 000 SEK i projektstöd från Swelife avseende validering av tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala vid Testa Center i Uppsala.
  • Toleranzia tog ytterligare ett steg i den säkerhetsmässiga utvärderingen av TOL2 genom att genomföra en så kallad preliminär toxikologisk studie i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE). Studien, som undersökte den tänkta terapeutiska dosen samt en fem gånger högre dos avseende toxikologiska effekter, visade att läkemedelskandidaten TOL2 har en god säkerhetsprofil.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31 2017-12-31
3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.
Nettoomsättning
Rörelseresultat -1 134 174 -1 432 995 -5 660 029 -5 405 597
Resultat efter skatt -1 135 697 -1 432 850 -5 657 963 -5 391 991
Balansomslutning 28 969 492 36 385 383 30 387 550 16 772 308
Periodens kassaflöde -2 226 561 18 604 426 9 397 523 -8 253 274
Likvida medel 14 090 540 25 524 004 16 317 101 6 919 578
Eget kapital 26 449 351 31 810 161 27 585 049 14 666 617
Resultat per aktie -0,07 -0,09 -0,36 -0,67
Soliditet (%) 91,3 87,4 90,8 87,4
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 15 534 170 15 534 170 15 534 170 7 992 814
Genomsnittligt antal aktier (st) 15 534 170 8 873 776 11 763 492 7 992 814
Medelantalet anställda 4 3 3 3

VD har ordet

Vår läkemedelskandidat TOL2 fortsätter att visa goda egenskaper

Året har börjat mycket framgångsrikt med positiva resultat från två viktiga toxikologiska studier av TOL2 som stärker vår förhoppning att läkemedelskandidaten kan utvecklas som en säker och effektiv behandling för patienter med den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis.

Först visade vi, i samarbete med SciCross AB, i en så kallad in silico immuntoxikologisk studie, att det inte finns någon förhöjd risk för oönskade immunologiska effekter på människor. Kort därefter fann vi, i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), i en så kallad preliminär toxikologisk studie, att läkemedelskandidaten TOL2 har en god säkerhetsprofil.

I början av året meddelade Toleranzia att bolaget lyckats utveckla en ny effektiv produktionsmetod för läkemedelskandidaten TOL2. Mycket glädjande tog Swelife nyligen beslut att finansiellt stödja en validering av produktionsmetoden i industriell skala vid Testa Center i Uppsala.

Vårt team arbetar fokuserat och intensivt, tillsammans med våra externa samarbetspartners, för att ta vår läkemedelskandidat TOL2 genom de prekliniska aktiviteterna och vidare till de kliniska studierna. Mycket av det prekliniska arbetet handlar om optimering av reningsmetoden, framtagning av den mest lämpade formuleringen samt undersökning av stabiliteten inför den kommande regulatoriska GLP-toxikologiska studien av TOL2. För detta arbete har vi knutit till oss världsledande expertis – Kim Hejnaes (HCAB) och Jens Bukrinski (CMC assist ApS) – båda med mångårig erfarenhet av utveckling av proteinläkemedel vid Novo Nordisk.

Planering av den kliniska studiens utformning pågår fortlöpande tillsammans med våra kliniska experter. I mars hade jag hade möjlighet att träffa och diskutera kring detta med vår ytterst viktiga samarbetspartner, Professor James Howard, som är en av USAs ledande kliniker inom myastenia gravis, i samband med att jag deltog vid det andra årliga internationella mötet ”Antigen Specific Immune Tolerance Drug Development Summit” i Boston.

Vi fortsätter att driva affärsutvecklingsaktiviteter och under sekretessavtal för vi kontinuerligt dialog med ett antal potentiella partners inom den globala läkemedelsindustrin. Dessa visar ett stort intresse både för Toleranzia som bolag och för vårt projekt inom myastenia gravis.

Det intensiva arbetet mot ett färdigt läkemedel fortsätter, och trots att mycket arbete återstår är det glädjande att konstatera att de resultat som vi har uppnått hittills under året har tagit oss en god bit på väg.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 10 maj 2019

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 31 mars 2019 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första tre månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 14,1 MSEK (25,5) och en soliditet om 91,3 % (87,4 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport                                                           2019-08-26
Delårsrapport 3                                                           2019-11-18
Bokslutskommuniké 2019                                        2020-02-26

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 10 maj 2019
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Prenumerera på Toleranzias nyheter här