Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-09-30

18 november - 2019

Tredje kvartalet samt januari-september 2019

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 841 118 SEK (-1 177 520 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,08 SEK).

Årets första nio månader, 1 januari – 30 september

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 300 801 SEK (-4 134 249 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,27 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 534 170 aktier per 2019-09-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

 • Toleranzia genomförde en immuntoxikologisk studie av TOL2 i samarbete med SciCross AB, som visade att det inte finns någon förhöjd risk för oönskad immunologisk effekt på människor.
 • Toleranzia presenterade en ny effektiv produktionsmetod för TOL2 med vilken tio gånger mer protein kan produceras i jämförelse med tidigare metod. Eftersom fördelarna med den nya produktionsmetoden är så stora, väljer bolaget att fortsättningsvis fokusera på denna.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • Toleranzia genomförde en preliminär toxikologisk studie i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE), som visade att läkemedelskandidaten TOL2 har en god säkerhetsprofil.
 • Toleranzia erhöll 400 000 SEK från innovationsmyndigheten Vinnovas program Swelife, för validering av tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala vid Testa Center i Uppsala.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Toleranzia AB ingick ett avtal med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P) i syfte att framställa läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala.
 • Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 beviljades särläkemedelsstatus av det europeiska läkemedelsverket (EMA). Särläkemedelsstatus för TOL2 i EU, jämte tidigare erhållen särläkemedelsstatus för TOL2 i USA, medger en stark kommersiell position på både den nordamerikanska och den europeiska marknaden.
 • Toleranzia rapporterade ett framgångsrikt samarbete med Testa Center. Tillverkningsprocessen var i Testa Centers anläggning helt skalbar, med bibehållen produktkvalitet och reningsutbyte, upp till den industriella nivå som centret erbjuder, vilken är ca 40 gånger högre än nivån på processen i labbskala.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Toleranzia genomförde en 100 procent säkerställd företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan ge ytterligare cirka 7,5 – 9,3 MSEK.
 • Företrädesemissionen tecknades till cirka 19,7 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 106 procent, varav 89 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandet behövde därmed inte tas i anspråk. Toleranzia tillförs cirka 18,6 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01
2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30
3 mån. 3 mån. 9 mån. 9 mån.
Nettoomsättning
Rörelseresultat -1 839 565 -1 185 481 -4 290 214 -4 137 772
Resultat efter skatt -1 841 118 -1 177 520 -4 300 801 -4 134 249
Balansomslutning 25 854 646 31 177 969 25 854 646 31 177 969
Periodens kassaflöde -1 859 445 -1 880 698 -6 995 722 11 661 825
Likvida medel 9 321 379 18 581 403 9 321 379 18 581 403
Eget kapital 23 284 247 29 108 762 23 284 247 29 108 762
Resultat per aktie -0,12 -0,08 -0,28 -0,27
Soliditet (%) 90,1 93,4 90,1 93,4
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 15 534 170 15 534 170 15 534 170 15 534 170
Genomsnittligt antal aktier (st) 15 534 170 15 534 170 15 534 170 11 763 492
Medelantalet anställda 3 3 3 3

 

VD har ordet

En händelserik och givande period för Toleranzia

Det är mycket glädjande att kunna konstatera att vi under Q3 framgångsrikt lyckats genomföra en rad nyckelaktiviteter kopplade till industriell tillverkning och kommersiellt skydd av vår läkemedelskandidat TOL2.

I samarbete med Testa Center validerade vi skalbarheten och kvaliteten i tillverkningsprocessen upp till den industriella nivå som centret erbjuder.

Direkt därpå inledde vi ett samarbete med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals (3P) i syfte att framställa läkemedelskandidaten TOL2 i industriell skala och producera material för den kommande kliniska studien.

Senare under sommaren fick vi ett mycket efterlängtat besked då Toleranzias läkemedelskandidat TOL2 beviljades särläkemedelsstatus av det europeiska läkemedelsverket (EMA), vilket tillsammans med vårt tidigare godkännande av FDA ger oss en stark kommersiell position på både den nordamerikanska och den europeiska marknaden.

Finansiellt har vi avsevärt stärkt vår position och våra möjligheter att effektivt driva verksamheten med TOL2 i fokus, genom den helt nyligen genomförda företrädesemissionen av units om cirka 18,6 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan ge ytterligare cirka 7,5 – 9,3 MSEK. Glädjande nog tecknades företrädesemissionen till cirka 19,7 MSEK, en teckningsgrad om cirka 106 procent, och jag vill ta tillfället i akt att tacka för förtroendet från både nya och gamla ägare som investerat.

År 2019, som började mycket framgångsrikt med positiva resultat från två viktiga toxikologiska studier, har fortskridit i samma anda och tilltron till läkemedelskandidaten TOL2 har fortsatt att stärkas. Trots att mycket arbete återstår, har de resultat som vi har uppnått hittills under året tagit oss en god bit på väg mot ett nytt läkemedel för patienter med myastenia gravis. Jag ser fram emot ett fortsatt produktivt arbetet i Toleranzias team och styrelse och med våra externa samarbetspartners; alla mycket viktiga kuggar i den spännande resan mot ett färdigt läkemedel.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 18 november 2019

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 30 september 2019 till 15 534 170 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första nio månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid tredje kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 9,3 MSEK (18,6) och en soliditet om 90,1 % (93,4 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2019                                                  2020-02-26

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 18 november 2019
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Prenumerera på Toleranzias nyheter här