Delårsrapport 2020-01-01 – 2020-03-31

11 maj - 2020

Första kvartalet 2020, 1 januari – 31 mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 312 563 SEK (-1 135 697 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,07 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 194 421 aktier per 2020-03-31.

Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

  • Toleranzia meddelade status och tidsplan för storskalig produktion av TOL2. Enligt den uppdaterade tidsplanen beräknas 3P Biopharmaceuticals leverera GMP material till den kliniska studien i patienter under det fjärde kvartalet 2021, varefter studien kan inledas under 2022.
  • Toleranzia lanserade sitt andra läkemedelsprojekt, TOL3, för behandling av den autoimmuna orphan-sjukdomen ANCA vaskulit, för vilken Toleranzias toleransteknologi bedöms ha stor potential.
  • Toleranzia meddelade en oförändrad och fortsatt verksamhetsutveckling under COVID-19 pandemin.
  • Toleranzia erhöll cirka 2 miljoner SEK i finansiellt bidrag från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag” avseende läkemedelskandidaten TOL3.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Toleranzia erhöll cirka 600 tusen SEK i finansiellt bidrag från Swelife för projektet ”Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling”, avseende läkemedelskandidaten TOL2.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01
2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31 2018-12-31
3 mån. 3 mån. 12 mån. 12 mån.
Nettoomsättning  –  –  –  –
Rörelseresultat -1 312 476 -1 134 174 -7 555 363 -5 660 029
Resultat efter skatt -1 312 563 -1 135 697 -7 559 705 -5 657 963
Balansomslutning 36 283 040 28 969 492 38 651 920 30 387 550
Periodens kassaflöde  -4 008 527 -2 226 561 4 540 753 9 397 523
Likvida medel 16 849 327 14 090 540 20 857 854 16 317 101
Eget kapital 33 036 317 26 449 351 34 987 269 27 585 049
Resultat per aktie -0,06 -0,07 -0,37 -0,36
Soliditet (%) 91,1 91,3 90,5 90,8
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 20 194 421 15 534 170 20 194 421 15 534 170
Genomsnittligt antal aktier (st) 20 194 421 15 534 170 15 968 505 11 763 492
Medelantalet anställda 3 3 3 3

VD har ordet

Toleranzia tar viktiga steg framåt i utsatta tider

Toleranzias verksamhet har utvecklats väldigt väl under det första kvartalet 2020, mitt under den pågående COVID-19 pandemin.

Vi har fastställt ytterligare en spännande indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar. Den valda sjukdomen, ANCA vaskulit, är ett autoimmunt tillstånd med svår inflammation av blodkärl, vilket resulterar i skador av livsviktiga organ som bland annat njurar och lungor och för vilken bolagets toleransteknologi bedöms ha stor potential. Kort efter valet fick vi ett positivt besked från Vinnova, som beslutat att stödja vår satsning på att ta fram ett nytt läkemedel, TOL3, för denna sjukdom med cirka 2 MSEK. Detta har gjort att vi omgående kunnat starta arbetet med hög intensitet och knyta till oss viktiga externa resurser inom strukturbiologi, klinik och immaterialrätt.

Förutom den nya satsningen på läkemedelskandidaten TOL3, driver vi den interna projekt­verksamheten och samarbetet med 3P Biopharmaceuticals för tillverkning av läkemedels­kandidaten TOL2 med fullt fokus. Glädjande nog kunde vi kort efter periodens utgång meddela att Swelife beslutat att stödja Toleranzias samarbete med Uppsala Universitet med cirka 1 MSEK, för att söka biomarkörer för myastenia gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling avseende läkemedelskandidaten TOL2.

Samtidigt är bolagets högsta prioritet för närvarande hälsa och säkerhet under COVID-19 pandemin, för såväl personal som samarbetspartners. Som kommunicerats har Toleranzia lyckligtvis inte sett någon betydande inverkan på sin verksamhet hittills, men bolaget följer utvecklingen i samhället noga. Bolaget kommer att vidta alla mått och steg som är möjliga för att hålla medarbetare och omvärld underrättade om eventuella väsentliga händelser som kan påverka Toleranzia och om åtgärder som vi kan genomföra för att säkerställa en väl fungerande verksamhet.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 11 maj 2020

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 31 mars 2020 till 20 194 421 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första tre månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 16,8 MSEK (14,1) och en soliditet om 91,1 % (91,3 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter             
Halvårsrapport                        2020-08-28
Delårsrapport 3                       2020-11-02
Bokslutskommuniké 2020        2021-02-25

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 11 maj 2020
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Prenumerera på Toleranzias nyheter här