Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Toleranzia AB (publ)

1 juni - 2018

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Toleranzia AB (publ) fredagen den 15 juni 2018 kl. 12.00 på Biotech Center, Arvid Wallgrens backe 20 (plan 5), i Göteborg.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Val av styrelse, styrelsesuppleant samt revisor (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 14,5 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsen består av 6 ordinarie styrelseledamöter och 1 styrelsesuppleant som tidigare.

Dessa aktieägare föreslår att:

  • Ola Rönn, Kristian Sandberg och Anders Waas omväljs som ordinarie styrelseledamöter;
  • Maarten Kraan, Eva Lindgren och Anders Milton nyväljs som styrelseledamöter;
  • Klementina Österberg nyväljs som styrelsesuppleant;
  • Elisabet Litsmark Nordenstam och Patrik Dahlqvist avtackas som ordinarie styrelseledamöter och Andreas Blom som styrelsesuppleant.

Vidare har styrelsen föreslagit att bolagets revisor Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsen utser inom sig en ordförande. Denne planeras att bli Ola Rönn, som har ett långt förflutet inom läkemedelsindustrin och innan dess inom akademisk medicin och som har varit med i Toleranzias styrelse sedan starten. Rönn har en MD och en PhD från Göteborgs universitet och är specialist på invärtesmedicin. Rönn arbetade tidigare bland annat för AstraZeneca som Global Vice President och Chef för Gastrointestinal Therapy Area och Global Vice President för Gastrointestinal Scientific Affairs.

Presentation av de föreslagna nya ledamöterna:

Maarten Kraan, MD, PhD, ursprungligen från Nederländerna, är utbildad som klinisk immunolog och reumatolog och har utfört många kliniska försök med många framgångsrika läkemedel. Kraan började i läkemedels­industrin 2003 och har arbetat i flera företag såsom Schering-Plough, Bristol-Myers-Squibb, Roche-Genentech och AstraZeneca. Han har haft olika positioner inom forskning, klinisk utveckling och ”medical affairs”. Han har publicerat en rad artiklar om translationell medicin och är adjungerad professor i reumatologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet.

Eva Lindgren, civilekonom och examen motsvarande pol.mag, har 40 års erfarenhet i läkemedelsbranschen genom olika befattningar på AstraZeneca inom till exempel projekt- och företagsledningsfrågor, läkemedelsutveckling (varav hon har lett två lyckade läkemedelsprojekt till marknad och blockbusternivå), internationell marknadsföring och public private partnership med andra läkemedelsbolag och Europa Kommissionen. Hon är även styrelseledamot i bland annat IRLAB Therapeutics, Kulturtubskoncernen och Lorensbergsteatern.

Anders Milton, MD, PhD, har stor erfarenhet av styrelsearbete och ett nationellt och internationellt nätverk inom vård, industri och till investerare. För närvarande är Milton ordförande för Vironova, Immune System Regulation, Stiftelsen Europaskolan i Strängnäs, Stiftelsen Motivationslyftet, samt ledamot i ett flertal styrelser såsom KIBI, Humanova och WeMind. Milton har tidigare varit ordförande för Läkarförbundet, SACO, Svenska Röda Korset, Folk och Försvar, samt World Medical Association. Milton har också varit utredare av bland annat den svenska hiv och aidspolitiken, den svenska psykiatrin, donation och transplantation av organ, och oönskade graviditeter, samt ledamot av katastrofkommissionen efter tsunamin 2004.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare representerande cirka 14,5 procent av rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode skall utgå med 90 000 kronor till styrelseordförande, motsvarande två basbelopp, och 45 000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamöter, motsvarande ett basbelopp.

Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av högst 1 725 000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 10 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Toleranzia AB (publ)
STYRELSEN

 

Prenumerera på Toleranzias nyheter här