Idag inleds teckningstiden i Toleranzias (publ) företrädesemission om ca 24 MSEK

14 februari - 2018

Idag den 14 februari 2018 inleds teckningsperioden för Toleranzias företrädesemission. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Toleranzia initialt ca 24 MSEK. Emissionen är säkerställd/garanterad till cirka 80 procent genom teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK har erhållits av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 19,2 MSEK. Bolagets värdering uppgår till cirka 24 MSEK innan nyemissionen.

Toleranzias VD kommenterar:
”Genom nuvarande nyemission tar Toleranzia ett stort steg mot klinisk utveckling av ett nytt läkemedel som på ett effektivt och långtidsverkande sätt kan behandla och möjligen även helt bota patienter med myastenia gravis, en patientgrupp som idag saknar effektivbehandling. Vår läkemedelskandidat, TOL2, utvecklas mot myastenia gravis som är en autoimmun sjukdom som leder till allvarlig muskelsvaghet och en svår livssituation med försämrad livskvalitet för patienten.

För TOL2 har Toleranzia beviljats särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) i USA, vilket medger betydande marknadsexklusivitet samt omfattande hjälp från regulatoriska myndigheter. Förutom de rent regulatoriska fördelarna är marknaden för särläkemedel mycket gynnsam kommersiellt. Vi bedömer att peak-sales för orphan-sjukdomen myastenia gravis kan uppgå till cirka 1,2 miljarder USD.

Emissionen ger oss resurser till att genomföra flera värdehöjande aktiviteter såsom storskalig produktion av TOL2 samt toxikologi- och säkerhetsstudier och förberedelser av kliniska prövningar i människa. Därutöver kan vi inleda både stabilitetsstudier och arbetet med att formulera läkemedlet på bästa sätt. Via emissionen räknar vi med att 2019 stå väl rustade för att starta kliniska studier på patienter med myastenia gravis.

Inom tre år är det min förhoppning att vi framgångsrikt har genomfört en klinisk fas I/IIa-studie i myastenia gravis och har ingått avtal med ett ledande läkemedelsföretag som slutför de kliniska studierna och tar TOL2 till marknaden. Parallellt har vi identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det medicinska behovet fortfarande är mycket stort.”

Erbjudande i sammandrag

  • Teckningstid: 14 februari – 28 februari 2018.
  • Teckningskurs: Tre (3) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
  • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 9 februari 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Avstämningsdag är den 9 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 februari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 februari 2017.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden från den 14 februari 2018 till och med den 26 februari 2018.
  • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 februari 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av mars.
  • Antal aktier i erbjudandet omfattar 7 992 814 aktier.
  • Antal aktier innan emission uppgår till 7 992 814 aktier.
  • Toleranzias värdering: 24 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.
  • Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 24 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,7 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,8 MSEK.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Frågor besvaras av Charlotte Fribert, verkställande direktör i Toleranzia AB
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här