Information med anledning av att nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

16 november - 2016

Idag, den 16 november 2016, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) listningsemission. Nyttjandeperioden pågår till och med den 7 december 2016. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Toleranzia till en kurs om 7,30 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Toleranzia cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader. 

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperiod: 16 november – 7 december 2016 (genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2016).
Antal utestående teckningsoptioner: 2 750 000 teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Toleranzia till en kurs om 7,30 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Toleranzia cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 5 december 2016.
Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 57,7 MSEK (pre-money).

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, teaser samt anmälningssedel finns tillgängliga på Toleranzias hemsida (www.toleranzia.se). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängliga på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptionerna

Nyttjandeperiod inleds: 16 november 2016.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 5 december 2016.
Nyttjandeperiod avslutas: 7 december 2016.
Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 7 december 2016.
Planerad kommunikation av utfall: v. 49/50 2016.
Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: v. 52 2016.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?
I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 16 november till och med den 7 december 2016. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En folder innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1 kommer att utsändas till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?
Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes anmälningssedel och folder innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på Toleranzias (www.toleranzia.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 16 november till och med den 7 december 2016 under förutsättning att anmälningssedel samt likvid är Sedermera Fondkommission tillhanda senast enligt datum angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5 december 2016, alternativt nyttjas senast den 7 december 2016, förfaller. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Tel: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här