Företrädesemission 2018

Erbjudande i sammandrag

  • Teckningstid: 14 – 28 februari 2018.
  • Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskurs: 3 SEK. Courtage utgår ej.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 9 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 7 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 8 februari 2018.
  • Emissionsvolym: 7 992 814 aktier.
  • Vid full teckning ger företrädesemissionen Bolaget ett tillskott på 23 978 442 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK, varav garantikostnader utgör cirka 1,8 MSEK.
  • Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 19,2 MSEK, vilket innebär att företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent.
  • Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 992 814 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 – 26 februari 2018.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 14 februari 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity. Åtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Investeringsmemorandum (.pdf)

Teaser (.pdf)

Anmälningssedel (.pdf)