Företrädesemission 2019

Erbjudande i sammandrag

 • Värdering (pre money): Cirka 62,1 MSEK. Teckningskurs: 12 SEK per unit, vilket motsvarar 4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Teckningstid: 23 oktober – 8 november 2019.
 • Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 18 oktober 2019. Sista dagen för handel i Toleranzias aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 oktober 2019 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 oktober 2019.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 15 534 170 aktier.
 • Emissionsvolym: Högst 1 553 417 units motsvarande högst 4 660 251 aktier och högst 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 23 oktober – 6 november 2019.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 23 oktober 2019 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av november 2019.
 • Handel med TO2: Teckningsoptionerna TO2 kommer noteras och handlas på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen.
 • Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK och en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK, motsvarande totalt 100 % av Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 18,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK inklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,36 MSEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och en emissionsgaranti om totalt 18,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 27,1 % av Företrädesemissionen från nuvarande ägare Robert Joki, Leo Graf, S&B Christensen AB, Anders Eriksson (privat och bolag), CRO Group AB, Partner för Framgång Sverige AB, Lindia Invest Aktiebolag, styrelseledamöterna Kristian Sandberg, Anders Milton, Eva Lindgren, Maarten Kraan, Ola Rönn och ledande befattningshavare Charlotte Fribert och Björn Löwenadler. Därutöver har Bolaget erhållit en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK motsvarande cirka 72,9 % från Duocap AB. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,36 MSEK.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO2
En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 13 maj 2020 – 29 maj 2020 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 april 2020 – 8 maj 2020.Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80 SEK per aktie eller överstiga 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 7,5 MSEK och cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar emissionsinstitut.

Prospekt (.pdf)

Teaser (.pdf)

Teckningssedel – Teckning av units MED stöd av uniträtter (.pdf)

Teckningssedel – Teckning av units UTAN stöd av uniträtter (.pdf)