Företrädesemission 2023

Företrädesemissionen i ett sammandrag

 • Toleranzia styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen av units bestående av högst 110 315 231 units, motsvarande 110 315 231 aktier och 110 315 231 teckningsoptioner av serie TO4.
 • Vid full teckning kan Företrädesemissionen tillföra Bolaget cirka 55 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4, inom ramen för erbjudna units, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 55 MSEK.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 47 procent av teckningsförbindelser.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 25 augusti 2023. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen är 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 30 augusti 2023 till och med den 13 september 2023.
 • Om Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att, helt eller delvis, besluta om en Övertilldelningsemission om högst 11 031 523 units

Villkor för Företrädesemissionen

 • Styrelsen för Toleranzia har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:
 • För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, 25 augusti 2023, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen per unit uppgår till 0,50 SEK, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 110 315 231 units, motsvarande 110 315 231 aktier och 110 315 231 teckningsoptioner av serie TO4.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget initialt en emissionslikvid om cirka 55 MSEK, före emissionskostnader.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 30 augusti 2023 till och med den 13 september 2023.
 • Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka initialt med högst 13 789 403,875 SEK från 13 789 403,875 SEK till 27 578 807,750 SEK och antalet aktier öka med högst 110 315 231 aktier från 110 315 231 aktier till 220 630 462 aktier.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 ökar aktiekapitalet med ytterligare 13 789 403,875 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare 110 315 231.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 kommer aktiekapitalet att uppgå till 41 368 211,625 SEK och antalet aktier uppgå till 330 945 693.
 • Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande initialt cirka 50 procent.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO4

 • Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
  Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO4 uppgår till 0,50 SEK.
 • Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 7 oktober 2024 till och med den 21 oktober 2024.
 • Vid full tesckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 55 MSEK.
 • Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO4 kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 33,33 procent.
 • Teckningsoptionerna av serie TO4 avses att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Preliminär tidplan

23 augusti 2023
Sista handelsdag i Toleranzias aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter

24 augusti 2023
Första handelsdag i Toleranzias aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter

25 augusti 2023
Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

30 augusti 2023 – 8 september 2023
Handel i uniträtter (UR) på Nasdaq First North Growth Market

30 augusti 2023 – 13 september 2023
Teckningsperiod för Företrädesemissionen

30 augusti 2023 – 2 oktober 2023
Handel i betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market

15 september 2023
Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

 

Prospekt (.pdf)

Teaser (.pdf)

Villkor TO4 (.pdf)

Instruktion för teckning (.pdf)

Årsredovisning 2022 (.pdf)

Årsredovisning 2021 (.pdf)

Delårsrapport andra kvartalet 2023 (.pdf)

Delårsrapport andra kvartalet 2022 (.pdf)

Bolagsordning (.pdf)

Viktig Information

Toleranzia AB (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.

Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.

Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt, eller befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget. Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag har tagit del av ovanstående instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på denna del av hemsidan.