Kommuniké från årsstämma i Toleranzia AB (publ)

10 juni - 2016

Idag, den 10 juni 2016, hölls årsstämma i Toleranzia AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter samt att styrelsearvode skall utgå med 60 000 kronor till styrelseordförande Elisabet Litsmark Nordenstam och med vardera 40 000 kronor till de ordinarie styrelseledamöterna Patrik Dahlqvist, Nils Lycke och Ola Rönn. Vidare beslutade stämman att utse en revisor samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor
Stämman beslutade att Patrik Dahlqvist, Nils Lycke, Elisabet Litsmark Nordenstam, Ola Rönn och Klementina Österberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter, att Jan Pilebjer omväljs som styrelsesuppleant samt dels att Andreas Blom nyväljs som styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Ernst & Young AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av totalt högst 600 000 aktier, motsvarande en utspädning om högst 7,1 procent baserat på befintligt antal aktier i bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska huvudskälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget.

Göteborg i juni 2016
Toleranzia AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och inom EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här