Lyckosam kapitalisering för Myastenia Gravis

29 juli - 2015

Toleranzia genomför fulltecknad kapitalisering och förbereder för notering på AktieTorget

Toleranzia har attraherat 6 MSEK i en riktad nyemission för sitt pre-kliniska utvecklings­program för toleransbehand­ling av den sällsynta neuro­muskulära sjukdomen Myastenia Gravis. Kapital­tillskottet möjliggör ett fortsatt högt tempo i verksamheten fram till den listningsemission som bolaget planerar under hösten 2015.

Den 7 juli 2015 hölls extra bolagsstämma i Toleranzia AB (”Toleranzia”), varvid beslut om riktad nyemission om högst 1 000 000 aktier, motsvarande högst 6 000 000 SEK, fattades. Den riktade nyemissionen fulltecknades och därmed tillförs bolaget 6 MSEK för sitt pre-kliniska utvecklingsprogram för toleransbehandling av den sällsynta neuro-muskulära sjukdomen Myastenia Gravis.

Nyemissionen skedde med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och riktades till en begränsad krets investerare. Sammantaget tecknade 55 parter aktier, både befintliga och nya delägare. Syftet med den riktade nyemissionen var att möjliggöra ett högt tempo i verksamheten fram till den listnings­emission bolaget planerar under hösten 2015. Samtliga parter som deltog i den riktade emissionen har åtagit sig att teckna aktier i den planerade listningsemissionen.

  • Tack vare kapitaltillskottet får bolaget möjlighet att ta nästa steg i det pre-kliniska utvecklingsprogrammet av Toleranzias teknologi och kan medfinansiera det EUROSTARS projekt, som bolaget beviljats EU-bidrag för tillsammans med partners, berättar Björn Löwenadler, VD för Toleranzia AB. Teamet och jag tackar alla investerare för ert förtroende.

Världsmarknaden för behandling av Myastenia Gravis är idag värderad till cirka 500 miljoner SEK baserat på dagens behandlingar, som inriktas på att mildra symptomen, muskelsvaghet och muskeltrötthet, som i allvarliga fall kan drabba andningen. Toleranzias produkt förväntas ge en bestående och botande effekt – inte enbart symptomlindrande som dagens mediciner. Om en behandling som botar lanseras på marknaden förväntas den bli förstahandsvalet för behandling, vilket enligt styrelsens bedömning skulle innebära ett uppskattat värde om minst 9 miljarder SEK.

  • Muskelsvagheten hos Myastenia Gravis patienter orsakas av nedbrytning av acetylkolinreceptorn (AChR) mellan nerver och muskler, berättar idégivaren Professor Nils Lycke, som tillsammans med sin forskargrupp vid Göteborgs universitet har gjort ett unikt genombrott genom att “lära om” kroppen så att den tolererar de kroppsegna ämnena. Detta sker genom s k toleransinducering.

Professor Lyckes forskargrupp har tillsammans med forskare i Milano visat i experimentella modeller av Myastenia gravis att den nya behandlingen både minskar symptomen med >85% och förhindrar nedbrytning av AChR. Därutöver har studier även genomförts med goda resultat i Reumatoid Artrit, Multipel Skleros och Diabetes Typ 1.

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Toleranzia i samband med såväl den riktade emissionen som i den planerade emissionen inför notering på AktieTorget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Löwenadler – VD
Telefon: 070-631 00 30
E-post: bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, Myastenia Gravis, med behov av förbättrad medicinsk behandling och omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse metod. Utöver Myastenia Gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – Reumatoid Artrit, Multipel Skleros och Diabetes Typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forsknings­center inom Göteborgs universitet. Bolaget har huvudkontor och laboratorier vid Bio-Tech Center i Göteborg samt utvecklas med stöd av GU Holdings inkubator. Läs mer på:www.toleranzia.com.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här