BioStock artikel – Toleranzia på väg mot en ny terapi inom sällsynt autoimmun sjukdom

1 november - 2019

BioStock publicerade den 31 oktober 2019 en artikel om Toleranzia, som återges nedan i sin helhet.

Många autoimmuna sjukdomar saknar idag botande, eller ens långtidsverkande, behandlingar. Toleranzia vill råda bot på detta och avancerar i ett första led med läkemedelskandidaten TOL2 inom en sällsynt nerv- och muskelsjukdom. Bolaget, som är i färd med att genomföra det prekliniska programmet och förbereda inför en klinisk fas I/IIa-studie, är nu aktuellt med en företrädesemission av units om cirka 18,6 Mkr.

Göteborgsbaserade Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen inneboende kraft för att behandla autoimmuna sjukdomar. För detta har man tagit fram en toleransteknologi som bygger på sjukdomsspecifika ämnen, s.k. tolerogener. Dessa återupprättar tolerans mot de kroppsegna ämnena som immunsystemet felaktigt angriper och förstör vid autoimmun sjukdom. Teknologin går ut på att framkalla immunologisk tolerans genom tolerogernera.

Avsikten är med andra ord att behandla den underliggande orsaken till att sjukdomen uppstått med en långtidsverkande eller botande terapi. Här skiljer sig Toleranzias läkemedelskandidat från dagens behandlingar som enbart lyckas adressera symptomen och därmed heller inte når optimal behandlingseffekt. Det medicinska behovet är omfattande och ett läkemedel med en sjukdomsmodifierande behandlingseffekt, skulle därför spela en viktig roll i framtidens sjukvård.

Detta skapar ett tilltalande marknadsutrymme för Toleranzia och bolagets teknologi inom kroniska autoimmuna sjukdomar.

Nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis

Den läkemedelskandidat som är först ut för Toleranzia är TOL2 som utvecklas mot den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG).

MG är en kronisk och progressiv sjukdom som medför en successivt ökande muskelförsvagning. Sjukdomen uppstår när immunsystemet angriper receptorer mellan nerverna och musklerna och därigenom hindrar nervernas impulsöverföring. Följden blir att musklerna tröttas ut på ett onormalt sätt och efter ansträngning minskar muskelstyrkan påtagligt. Ibland angriper sjukdomen enstaka muskler, ibland flera.

Vanligen börjar besvären vid MG i ögonmuskulaturen och gör att ögonlocken faller ned okontrollerat. Även dubbelseende är vanligt. Svårigheter att tala, tugga och svälja är andra typiska symtom, så även svårigheter med att gå i trappor eller utföra annan fysisk ansträngning. I de fall sjukdomen resulterar i andningsproblem kan den bli livshotande.

Dagens behandlingsregim går i stora drag ut på medicinering som förbättrar muskelkraften och därigenom lindrar sjukdomssymptomen. Yngre patienter kan hjälpas av att operera bort tymuskörteln. Därtill tillhandahålls vanligen anpassad träning och ordinerad fysisk och psykisk vila, men verkligt sjukdomsmodifierande eller botande behandlingar saknas som sagt fortfarande.

Kvinna med hängande ögonlock – ett vanligt tidigt symptom vid myastenia gravis. Bildkälla: Toleranzia

Genomför det prekliniska programmet för TOL2

Det är här TOL2 kommer in i bilden. Läkemedelskandidaten, som för närvarande befinner sig i preklinisk utveckling, har positiva resultat i ryggen som indikerar sjukdomsmodifierande egenskaper med potentiellt botande, eller åtminstone långvarig, behandlingseffekt.

Nästa utvecklingssteg är en så kallad GLP-toxikologisk studie, vilket är ett krav för att kunna erhålla myndighetstillstånd för att testa läkemedelskandidaten i människa. Toleranzia förhandlar för närvarande med en kontraktforskningsorganisation för genomförande av studien. Under sommaren har man även ingått ett avtal med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticals för tillverkning av tillräckliga mängder av substansen TOL2 för att kunna genomföra de återstående prekliniska studierna. Avtalet med 3P syftar även till GMP-mässig produktion av substansen för den planerade kliniska fas I/IIa-studien.

Toleranzia har även inlett arbetet med att utforma studiedesign och studieprotokoll för den kliniska fas I/IIa-studien – allt för att på bästa sätt förbereda inför ansökan om tillstånd för den första kliniska studien i människa.

Siktar på tidigt partnerskap

Många mindre life science bolag siktar på partnerskap för att ta sina läkemedelskandidater till marknaden. Så även Toleranzia, vars interna verksamhetsfokus ligger på preklinisk- och tidig klinisk forskning och utveckling, samtidigt som man ämnar hitta lämplig samarbetspartner för vidare kliniska studier och kommersialisering.

Bolaget har sedan tidigare signalerat att det kan bli aktuellt med partnerskap efter den kliniska fas I/IIa-studien. Med positiva fas I/IIa-data som fastställer att TOL2 är ett säkert och effektivt läkemedel för personer med MG, bedömer Toleranzia att möjligheterna är goda för att säkra en attraktiv affär med en större aktör för de sista utvecklingsstegen samt framtida kommersialisering.

I en tidigare intervju med BioStock sade vd Charlotte Fribert att ett flertal större läkemedelsbolag redan har visat sitt intresse för både Toleranzia och TOL2-projektet, samt att man för pågående diskussioner med dessa aktörer under sekretessavtal. Läs mer.

Potentialen för en sådan affär kan med fördel belysas via den senaste tidens våg av avtal inom det autoimmuna fältet, krönt av UCBs nyliga köp av Ra Pharmaceuticals – som inkluderade en läkemedelskandidat mot MG i klinisk fas III – för ett avtalsvärde om 25 miljarder kronor. Läs mer.

Betydande målmarknad

Utsikterna för partnerskap gynnas ytterligare av det faktum att man vid en kommersialisering går en mycket förmånlig marknad och marknadsposition till mötes.

Givet att TOL2 kan erbjuda en botande eller långverkande behandling, kan MG-patienterna undvika operation eller annan behandling med begränsad behandlingseffekt. Under dessa förutsättningar prognostiserar bolaget att en prislapp per patient och år om cirka 40 000 USD för behandling med TOL2 vore rimlig. En sådan prissättning skulle, förutsatt en marknadsandel om 10-12 procent i Europa och USA, generera en ”peak-sale” motsvarande 1,2 miljarder USD. Som jämförelse kan nämnas att de 100 vanligaste särläkemedlen i USA år 2018 hade ett medianpris om 110 000 USD per patient och år.

Särläkemedelsstatus skapar gynnsam position

TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus av såväl EMA i Europa som FDA i USA. Vid en framtida marknadsentré medför det marknadsexklusivitet i 10 år på den europeiska marknaden respektive 7 år på den amerikanska, samt möjlighet till en extra prispremie.

Särläkemedelsklassificeringen medför också en rad fördelar på vägen till marknaden, t.ex. utökad assistans från regulatoriska myndigheter under kommande utvecklingssteg, reducerade avgifter och skattelättnader. Sammantaget innebär Toleranzias särläkemedelsstatus en god hjälp på väg till marknad, i kombination med en stark marknadsposition när man väl når dit. Läs mer.

Fokuserar på Europa och USA

Toleranzia har sedan tidigare pekat ut Europa och USA som sina främsta fokusmarknader. Europa är bolagets hemmamarknad och USA är fortsatt världens största läkemedelsmarknad, mätt i försäljningssiffror. Dessa båda marknader är också viktiga då andra marknader ofta sneglar på hur dessa två agerar, inte minst vad gäller marknadsgodkännanden. Kan TOL2 erhålla godkännanden på dessa marknader och nå de marknadsandelar som man hoppas kunna göra, öppnas alltså dörrar till ytterligare marknader världen över, vilket i sin tur medför ytterligare marknadspotential.

Kapitalresning banar väg för klinisk fas I/IIa-studie

I en pågående företrädesemission av units, som stänger 8 november, reser Toleranzia cirka 18,6 Mkr innan emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår totalt till 3,2 Mkr vilket motsvarar en nettolikvid om 15,4 Mkr. Emissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 5 Mkr från nuvarande aktieägare samt garantiåtagande om cirka 13,6 Mkr. Därtill kan vidhängande teckningsoptioner, vid fullt nyttjande, tillföra bolaget ytterligare mellan 7,5 och 9,3 Mkr efter emissionskostnader under Q2 2020.

Tanken är att kapitaltillskotten ska finansiera bolagets verksamhet under de kommande tolv månaderna. Detta innefattar aktiviteter kopplade till slutförandet av det prekliniska programmet för TOL2 och efterföljande förberedelser för läkemedelskandidatens första studie i människa.

Häri ingår bland annat uppskalning av tillverkning samt storskalig produktion av TOL2 och återstående toxikologi- och säkerhetsstudier. Delar av emissionslikviden är även tänkt att användas till att inleda utvecklingsarbete av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom med ett stort medicinskt behov och en attraktiv marknadspotential samt att understödja ytterligare affärsutvecklingsaktiviteter.

Läs även BioStocks intervju med Toleranzias vd Charlotte Fribert här: Toleranzias vd: Ett flertal större läkemedelsbolag har redan visat intresse (28 okt 2019)

Läs även Miljardaffär sätter fokus på autoimmuna sjukdomar (22 okt 2019)

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

LISTA
Spotlight Stock Market
TECKNINGSPERIOD
23 oktober – 8 november 2019
TECKNINGSKURS
12 SEK per unit, vilket motsvarar 4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
FÖRETRÄDESRÄTT
En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.
EMISSIONSVOLYM
Högst 1 553 417 units motsvarande högst 4 660 251 aktier och högst 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2.Vid full teckning kommer bolaget tillföras cirka 18,6 Mkr, före avdrag för emissionskostnader (ca 3,2 Mkr).
HANDEL MED UNITRÄTTER
23 oktober – 6 november 2019
HANDEL MED BTA
Från 23 oktober 2019 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av november 2019.
HANDEL MED TO2
Teckningsoptionerna TO2 kommer noteras och handlas på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen.
GARANTI- OCH TECKNINGSÅTAGANDEN
Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 Mkr och en emissionsgaranti om cirka 13,6 Mkr, motsvarande totalt 100% av företrädesemissionen.
TECKNINGSKURS & -TID FÖR TECKNINGSOPTION
En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 13 maj – 29 maj 2020 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för bolagets aktier under perioden 23 april – 8 maj 2020, dock lägst 4,80 kr/aktie och högst 6,00 kr/aktie.Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs bolaget ytterligare mellan cirka 7,5 Mkr och cirka 9,3 Mkr före emissionskostnader.Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

DOKUMENT & INFO

prospektikon1

Teckningssedel – Teckning av units MED stöd av uniträtter

Teckningssedel – Teckning av units UTAN stöd av uniträtter

MEDIA


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här