BioStock intervju – Toleranzias nya styrelseledamot om vägen till Nasdaq NY

9 september - 2020

BioStock publicerade den 9 september 2020 en intervju med Toleranzias styrelseledamot Jan Mattsson, som återges nedan i sin helhet.

BioStock har träffat Jan Mattsson som i somras valdes in som ny ledamot i Toleranzias styrelse. En av de punkter vi ville ta upp var hur Toleranzia dök upp på hans radar och hur han ser på bolagets framtidspotential. En annan var att få bakgrunden till – och hans erfarenheter av – att grunda ett bolag verksamt inom orphan-sjukdomar och lyckas ta det till Nasdaq New York. Vad som är tydligt är att Mattssons entreprenörsanda och erfarenheter av internationell affärsutveckling, finansiering och bolagsstyrning, blir ett viktigt tillskott i Toleranzias styrelsearbete framgent.

Bioteknikbolaget Toleranzias läkemedelsteknologi bygger på att identifiera sjukdomsspecifika proteiner, s.k. tolerogener, som inducerar immunologisk tolerans för behandling av autoimmuna sjukdomar. Målet är att utveckla nya läkemedel som kan bota eller kraftigt lindra den bakomliggande orsaken till autoimmuna sjukdomar genom att återge immunförsvaret dess förmåga att korrekt identifiera kroppsegna ämnen och därmed förhindra felaktiga immunreaktioner.

Två nya ledamöter valdes in

I juni röstades två nya ledamöter, Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl, båda med erfarenhet av orphan-läkemedel och USA-marknaden, in i Toleranzias styrelse. Syftet var att stärka bolagets kompetens inom internationell affärsutveckling, läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer samt marknads- och lanseringsstrategier och ingående av samarbete med globala läkemedelsbolag.

BioStock har träffat Jan Mattson för att få veta lite mer om hans bakgrund och framtidsvisioner för Toleranzia.

Jan Mattsson, PhD, du har mer än 25 års erfarenhet av läkemedelsbranschen. Kan du kortfattat berätta lite om din professionella bakgrund, för att ge kontext till din nuvarande roll som styrelseledamot i Toleranzia?

– Innan jag var med och grundade Albireo år 2008 hade jag innehaft olika ledande positioner inom forskning och utveckling på AstraZeneca. Under åren har jag arbetat med läkemedelsutveckling i alla faser, från tidig preklinisk fas till sen klinisk fas III, inom en rad terapiområden. Jag har dessutom arbetat med internationell affärsutveckling, finansiering och bolagsstyrning.

Du var medgrundare till Albireo Pharma som ni startade i Göteborg och sedermera expanderade till USA och som nu är listat på Nasdaq NY. Kan du berätta lite om bolaget och den resa ni har gjort?

– Vi har sedan starten 2008 haft en viktig forskningsenhet i Göteborg med förnärvarande 12 anställda och mängder av samarbeten med konsulter/experter och skandinaviska kontraktsforsknings-organisationer (CROer).

– De första åren med Albireo var vi finansierade av internationella riskkapitalbolag. Vår huvudsakliga läkemedelskandidat på den tiden tog vi genom en rad mycket lyckade kliniska studier och vi licensierade sedan ut det godkända läkemedlet till bland annat ett japanskt bolag som nu säljer produkten på den japanska marknaden.

– Parallellt jobbade vi fram ett nytt program med läkemedel för behandling av svårartade genetiska leversjukdomar hos barn. Dessa är ophan-sjukdomar och därför helt möjliga för ett mindre bolag att ta hela vägen genom kliniska studier till kommersialisering. Då USA är en viktig marknad, både ur finansierings- och kommersialiseringshänseende, beslutade vi 2015 att expandera till USA med mål att börsnotera bolaget på den amerikanska börsen. Sedan 2016 är vi noterade på Nasdaq NY och har kontor i Boston och, som sagt, i Göteborg.

»Jag antar att Toleranzias styrelse följt Albireos utveckling och såg att jag med min erfarenhet därifrån också kan bidra till Toleranzias utveckling.« – Jan Mattsson, styrelseledamot Toleranzia 

I somras valdes du in som ny ledamot i Toleranzias styrelse. Vilken är bakgrunden till att du föreslogs till denna position och vad kan du bidra med avseende internationell affärsutveckling och läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer?

– Jag ser stora likheter mellan Albireo och Toleranzia – ett starkt erfaret management, mycket attraktiv teknologiplattform och program med attraktiva utlicensierings-kandidater, samt ambitioner att växa bolaget. Jag antar att Toleranzias styrelse följt Albireos utveckling och såg att jag med min erfarenhet därifrån också kan bidra till Toleranzias utveckling.

»Det viktigast [för Toleranzia] är att skapa ett bolag med bra finansiering för att ta fram läkemedel till patienter med stora medicinska behov och därmed växa bolaget.«

Baserat på dina erfarenheter av att ta ett bolag till den amerikanska börsen, vilka är dina främsta råd till bolag som vill upprepa denna bedrift? Vilka är fallgroparna och hur undviker man dem?

– Egentligen är det ingen större skillnad mellan hur man tar ett bolag till den amerikanska börsen och hur man gör för att nå framgång på den svenska börsen eller hur man genomför annan finansiering av bolaget. Det gäller att skapa förtroende hos investerare för bolagets management (kanske viktigast) och produkt-plattformen. Det är bara det att det finns så många fler bolag och många fler investerare i USA.

– Först måste man öppna ett kontor i USA och addera ett antal erfarna personer som har gott rykte hos amerikanska investerare och som kan etablera samarbete och relationer med ett par investmentbanker. Sedan är det ”bara” extremt hårt jobb som gäller för att träffa så många investerare och fonder som möjligt och göra bolaget och management känt bland dessa.

– Det finns många fallgropar men viktigt är att inte ha för bråttom. Det är bättre att etablera en bra grund både när det gäller produkten och finansieringen. I övrigt måste man ha stöd från de större investerarna i bolaget för att gå till den amerikanska finansmarknaden. Det är viktigt att dessa kan fortsätta att visa sitt stöd och ta del även i den amerikanska finansieringsrundan eller börsintroduktionen.

Är det dit – till Nasdaq NY – ni siktar med Toleranzia, eller hur ser din vision för bolaget ut?

– Jag ser inte den amerikanske börsen som ett mål i sig – viktigast är att skapa ett bolag med bra finansiering för att ta fram läkemedel till patienter med stora medicinska behov och därmed växa bolaget. Detta kan göras i Sverige och i Europa. Men självklart är USA, som sagt, en viktig finansieringsmarknad med ett mycket stort antal investerare med intresse av att investera i biotech-bolag.

»Om fem år är Toleranzia ett bolag med en välutvecklad pipeline med att antal projekt i både klinisk och preklinisk fas. Vi har samarbeten med ett eller flera globala läkemedelsbolag och är på väg mot kommersiell fas med TOL2.«

Vad står på agendan för Toleranzia under den närmaste tiden?

– Huvudfokus för bolaget är att driva huvudkandidaten TOL2 till den kliniska fas I/IIa-studien snarast möjligt. Tillverkning av produkten i större skala pågår och toxikologiska och kliniska studier förbereds. Samtidigt utvecklar bolaget ytterligare produkter baserat på sin unika teknologi för att bygga en attraktiv pipeline.

Avslutningsvis, var tror du att bolaget kommer att stå om fem år och vad kommer det att krävas för att nå dit?

– Om fem år är Toleranzia ett bolag med en välutvecklad pipeline med att antal projekt i både klinisk och preklinisk fas. Vi har samarbeten med ett eller flera globala läkemedelsbolag och är på väg mot kommersiell fas med TOL2.

– Det finns inga genvägar, det handlar om bra strategier och ett erfaret management för genomförandet. Jag är övertygad att Toleranzia har detta.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här