Cirka 95,7 procent av teckningsoptionerna av serie TO3 tecknades och Toleranzia AB tillförs cirka 27,5 MSEK

20 september - 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3, vilka emitterades i samband med Bolagets emission av units under det tredje kvartalet år 2020. Totalt nyttjades 24 151 007 teckningsoptioner av serie TO3, motsvarande cirka 95,7 procent av utstående teckningsoptioner av serie TO3, för teckning av 24 151 007 aktier till en teckningskurs om 1,14 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Toleranzia cirka 27,5 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 pågick under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 15 september 2021. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 fastställdes till 1,14 SEK.

Totalt nyttjades 24 151 007 teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av 24 151 007 aktier, innebärandes att cirka 95,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i Toleranzia med 24 151 007 aktier, från 54 346 041 till totalt 78 497 048 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 018 875,875 SEK, från 6 793 255,125 SEK till 9 812 131 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serier TO3 uppgår utspädningen till cirka 44,4 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3.

Kommentar från Charlotte Fribert, VD:
Vi är oerhört glada för det goda utfallet i nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3. Den stora omfattningen i deltagandet ser vi som ett kvitto på ett fortsatt högt förtroende för Bolaget. Med det tillförda kapitalet stärker vi den finansiella basen för att driva utvecklingen av TOL2, en ny unik behandling för patienter med myastenia gravis, med hög intensitet. Jag vill rikta ett stort tack till befintliga och nya aktieägare i Toleranzia som deltagit i teckningsoptionsprogrammet för viljan att vara med på bolagets spännande resa mot sitt första läkemedel inom området sällsynta autoimmuna sjukdomar.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Toleranzia avseende teckningsoptionerna.
 
För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

För mer information om Toleranzia, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert
Telefon: +46 763 19 98 98
Email: charlotte.fribert@toleranzia.com
www.toleranzia.com
 
Om Toleranzia
Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här