Delårsrapport 2016-01-01 – 2016-03-31

25 maj - 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed rapport för det första kvartalet 2016.

Sammanfattning av det första kvartalet 2016

Tre månader (2016-01-01 – 2016-03-31)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (66 002 SEK).
  •  Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 101 867 SEK (-286 197 SEK).
  •  Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,04 SEK) före utspädning och 0,10 SEK efter utspädning.
  •  Soliditeten uppgick till 89,7 % (57,4 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 902 000 aktier per 2016-03-31.

Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

Den 26 januari meddelade Toleranzia sitt beslut att gå vidare med den europeiska patentansökan avseende Bolagets tolerogen-plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar, som svar på den så kallade ”Intention to Grant Notification” som tidigare erhållits från det Europeiska Patentverket (EPO).

Den 27 januari meddelade Bolaget att man tecknat ett avtal som ger Biotechpharma UAB i uppdrag att tillverka en så kallad ”Research Cell Bank”, vilken består av E. coli bakterier och utgör startmaterialet för att producera Bolagets MG-tolerogen.

Den 7 mars meddelades att Toleranzia tecknat avtal med Leads To Development SARL (L2D) – ett specialistföretag inom preklinisk läkemedelsutveckling som fått i uppdrag att leda arbetet med att utveckla Bolagets läkemedelskandidat fram till klinisk prövning i patienter.

Händelser efter periodens utgång

Den 4 april meddelade Toleranzia att Charlotte Fribert, dåvarande Chief Operating Officer (COO) i Bolaget, utsågs till VD efter Björn Löwenadler, som återgick till rollen som Business Development Director (BDD). Fribert tillträdde posten den 11 april 2016.

Den 28 april meddelades att Toleranzia erhållit EPO:s formella godkännande av patent nr. EP2633054, som skyddar Toleranzias tolerogen‐plattform för behandling av autoimmuna sjukdomar.

Den 3 maj publicerade Toleranzia årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen finns för nedladdning via www.toleranzia.se och www.aktietorget.se.

Den 18 maj meddelade Toleranzia att Andreas Blom rekryterats för att efterträda Håkan Sterner som Chief Financial Officer (CFO), då Sterner går i pension. Blom tillträder posten den 25 maj 2016.

VD Charlotte Fribert kommenterar

I april fick jag förtroendet att ta över VD-posten efter Björn Löwenadler, som återgick till rollen som Business Development Director. Det är med glädje och entusiasm som jag antagit denna utmaning och jag är glad över att fortsätta samarbetet med Björn, vilket ger bästa möjliga kontinuitet för verksamheten. Toleranzia har spännande och utmanande aktiviteter framför sig, och det är en viktig uppgift för mig och företagets medarbetare att fortsätta det fokuserade arbetet och bibehålla det momentum som vi byggt upp inom vårt huvudprojekt – att utveckla ett nytt, säkert och effektivt läkemedel för behandling av nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis.

Tiden som noterat bolag har förlöpt med mycket positiva förtecken och vi har under 2016 års första kvartal tecknat viktiga avtal med Biotechpharma UAB och L2D SARL.

Biotechpharma, som vi arbetar med sedan tidigare inom vårt Eurostars-projekt, är ett bolag med expertkunnande inom processutveckling och produktion av biofarmakologiska produkter. I deras uppdrag ingår att tillverka en Research Cell Bank (RCB), samt att med RCBn som startmaterial etablera en storskalig produktionsprocess för det tolerogen som vi utvecklar för behandling av myastenia gravis. Biotechpharma har kommit en god bit på vägen i detta arbete, som fortgår enligt plan, och vi känner oss trygga med deras kompetens.

L2D är ett bolag med internationell specialistkunskap inom preklinisk läkemedelsutveckling och därmed en central partner för oss. L2D planerar och projektleder utvecklingen av vår läkemedelskandidat fram till klinisk prövning i patienter. De har bland annat operationellt ansvar för utformning och genomförande av uppskalning av produktionen av vår läkemedelskandidat hos Biotechpharma. De kommer även att leda utformning och genomförande av stabilitets‐ och formuleringsstudier samt toxicitets‐ och säkerhetsfarmakologiska studier. Dessutom kommer de att assistera Toleranzia vid interaktioner med regulatoriska myndigheter, innefattande bland annat den vetenskapliga rådgivning som erbjuds inom ramen för den särläkemedelsstatus som vi har för vår myastenia gravis-terapi. L2D är en erfaren aktör inom utveckling av biologiska läkemedel inom immunterapiområdet och kommer att vara en stor tillgång för Toleranzia.

Under årets första tid har vi glädjande kunnat meddela att vi erhållit ett viktigt patentgodkännande från det Europeiska Patentverket, EPO. Patentet som skyddar Toleranzias tolerogen-plattform är därmed godkänt i Europa, Australien, Kina och Japan. Nu pågår en process tillsammans med vårt patentstrategiska ombud, HGF Ltd. i Storbritannien, genom vilken vi skall besluta i vilka europeiska länder vi skall upprätthålla patentet.

Toleranzias arbete inom myastenia gravis-projektet går framåt planenligt, och vi ser fram emot ett fortsatt spännande 2016!

Göteborg den 25 maj 2016
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet

Toleranzia AB (556877‐2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv‐muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken Bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav

Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

 

Aktien

Toleranzias aktie noterades på AktieTorget den 16 december 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2016 uppgick antalet aktier i Toleranzia till 7 902 000 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

 

 

Finansiell utveckling

Bolaget har under året i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets tolerogen-plattform, framförallt avseende myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om c:a 21,3 MSEK och en soliditet om 89,7%.

 

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 2, 2016                                                        2016-08-25

Delårsrapport 3, 2016                                                        2016-11-14

Bokslutskommuniké 2016                                                  2017-02-23  

 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

 

Göteborg den 25 maj 2016
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Prenumerera på Toleranzias nyheter här