Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-03-31

12 maj - 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed delårsrapport för det första kvartalet 2017.

Sammanfattning av det första kvartalet 2017

Första kvartalet (2017-01-01 – 2017-03-31)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 324 395 SEK (-1 101 867 SEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,14 SEK).
  • Soliditeten uppgick till 91,0 % (89,7 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 992 814 aktier per 2017-03-31.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

Tidigt under året meddelades att Toleranzia fått besked om att särläkemedelsstatusansökan för TOL2 skulle kunna komma att dröja med anledning av myndighetens höga belastning. Toleranzia kunde senare, i mars, meddela att Food and Drug Administration (FDA) godkänt ansökan och att TOL2 således beviljats särläkemedelsstatus i USA.

Bolaget beslutade under perioden att optimeringen av tillverkningsprocessen för TOL1 skall utföras i egen regi, vilket medför kontroll över förloppet och kostnadsbesparingar. Styrelsen i Toleranzia gjorde samtidigt bedömningen att det befintliga kapitalet kan finansiera Bolagets verksamhet in i Q1 2018.

Händelser efter periodens utgång

Toleranzia kallade i maj till årsstämma den 9 juni 2017. I kallelsen föreslås stämman bland annat att besluta om att bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av företrädesemission.

VD Charlotte Fribert kommenterar

Året har inletts med mycket positiva nyheter för Toleranzia, då vi fått beskedet att vår ansökan om särläkemedelsstatus­ avseende TOL2 godkänts av FDA. Detta betyder att vi nu har ett starkt kommersiellt skydd i USA för både TOL1 och TOL2. De fördelar som bolaget får i och med detta är mycket värdefulla, varför beskedet från den amerikanska läkemedelsmyndigheten var fantastiskt glädjande.

Under perioden har vi fattat beslut om att i egen regi försöka förbättra produktionsprocessen för TOL1. Detta är ett genomtänkt beslut som fattades efter att en utvärdering av processen skett tillsammans med Leads to Development SARL. Vi har all utrustning och kompetens som behövs för att effektivt kunna driva arbetet, samtidigt som vi får bättre kontroll över kostnader och tidsåtgång. Vår bedömning är att vi skall kunna slutföra arbetet under Q2 2017.

Göteborg den 12 maj 2017
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877‐2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv‐muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken Bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på AktieTorget den 16 december 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier i Toleranzia till 7 992 814 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under det första kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets tolerogen-plattform, framförallt avseende myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 12,9 MSEK (21,3) och en soliditet om 91,0 % (89,7 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Halvårsrapport                                                                 2017-08-24
Delårsrapport 3                                                                2017-11-17
Bokslutskommuniké 2017                                                  2018-02-23

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 12 maj 2017
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören        

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2017-05-12.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här