Delårsrapport 2017-01-01 – 2017-09-30

17 november - 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Toleranzia AB avger härmed rapport för de första nio månaderna 2017.

Sammanfattning av de första nio månaderna 2017

Nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 817 995 SEK (-3 227 264 SEK).

  • Resultatet per aktie uppgick till -0,48 SEK (-0,40 SEK*).

  • Soliditeten uppgick till 89,7 % (90,0 %).

 Tre månader (2017-07-01 – 2017-09-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -899 245 SEK (-1 002 794 SEK).

  • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,13 SEK*).

*Resultat per aktie för Q3 2016 är angivet inklusive utspädning för det optionsinlösen som skedde under Q4 2016.
Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 992 814 aktier per 2017-09-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017
Toleranzia meddelade den 27 september att Bolaget väljer läkemedelskandidaten TOL2 i sin projektportfölj för fortsatt kommersiell utveckling. Mot bakgrund av framgångsrika djurstudier, i vilka god behandlingseffekt har uppnåtts, bedöms TOL2 ha en högre kommersiell potential än TOL1. TOL2 befinner sig i preklinisk fas och Toleranzia har närmast som målsättning att genomföra storskalig produktion av läkemedelskandidaten inför planerade toxikologi- och säkerhetsstudier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Toleranzia meddelade den 17 november att Bolaget avser att kalla till extra bolagsstämma för att föreslå inval av två nya styrelseledamöter och avtacka styrelseledamot Nils Lycke. Kallelse är avsedd att publiceras under november.

Övriga händelser efter perioden
Den 14 november publicerade Toleranzia en intervju med VD Charlotte Fribert kring Bolagets val av läkemedelskandidat samt om Bolaget som helhet.

VD Charlotte Fribert kommenterar
Toleranzias övergripande mål är att kunna behandla patienter som lider av autoimmuna sjukdomar.

I det arbetet fokuserar vi nu all kraft på att driva utvecklingsarbetet av läkemedelskandidaten TOL2 fram till kliniska studier i patienter med nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis. Vi räknar med att det ska kunna ske under 2019. Vår närmaste  målsättning är att genomföra storskalig produktion inför planerade toxikologi- och säkerhetsstudier. För närvarande arbetar vi intensivt med att knyta till oss ledande industriella samarbetspartners för att driva verksamheten fram till studier i männsika.

Min förhoppning är att vi om tre år framgångsrikt har genomfört en klinisk fas I/IIa-studie i myastenia gravis och ingått avtal med en större partner som genomför de avslutande kliniska studierna och tar TOL2 till marknaden.  Parallellt har vi identifierat och påbörjat preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom där det medicinska behovet fortfarande är mycket stort. Detta är en både viktig och utmanande uppgift då det finns omkring 100 autoimmuna sjukdomar för vilka det idag inte finns väl fungerande terapier.

Vi kunde genom pressmeddelande nyligen meddela vår avsikt att vid extra bolagsstämma föreslå inval av två nya styrelseledamöter – Kristian Sandberg och Anders Waas – samt att tacka av Nils Lycke som styrelseledamot. Kristian Sandberg och Anders Waas bidrar båda med gedigen erfarenhet och kompetens som kompletterar vårt befintliga team.

Jag och hela teamet som arbetar i Toleranzia har, som ledstjärna i vårt arbete, en vision om att kunna erbjuda patienter en ny, säker och effektiv behandling som leder till en avgörande förbättring av deras livssituation.

Göteborg den 17 november 2017
Charlotte Fribert
VD, Toleranzia AB

Om Toleranzia

Verksamhet
Toleranzia AB (556877‐2866) förfogar över en teknologiportfölj för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är den autoimmuna nerv-muskelsjukdomen myastenia gravis för vilken läkemedels­kandidaten TOL2 utvecklas. Myastenia gravis är en relativt sällsynt autoimmun nerv-muskelsjukdom, som förekommer hos totalt cirka 200 000 människor i EU och USA tillsammans. Sjukdomen uppträder hos båda könen, men drabbar oftast yngre kvinnor (< 40 år) och äldre män ( >60 år). Sjukdomen orsakas av en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet, som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på AktieTorget den 16 december 2015. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i Toleranzia till 7 992 814 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under det tredje kvartalet i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets projektportfölj inom myastenia gravis. Vid tredje kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 9,5 MSEK (17,3 MSEK) och en soliditet om 89,7 % (90,0 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Bokslutskommuniké 2017                                                  2018-02-23

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 17 november 2017
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören        

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2017-11-17.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här