Flerie Invest AB har offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Toleranzia AB

14 november - 2022

Flerie Invest AB (”Flerie Invest”) offentliggjorde den 2 november 2022 att Flerie Invest utökat sitt innehav i Toleranzia AB ("Toleranzia" eller ”Bolaget”) till att motsvara 30,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget och att gränsen för budplikt därmed passerats i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeover-reglerna”). Mot bakgrund av detta har Flerie Invest idag offentliggjort ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Toleranzia (”Erbjudandet”).

Toleranzias styrelse kommer att utvärdera Flerie Invests Erbjudande. Styrelseledamoten Thomas Eldered har intressekonflikt enligt punkten II.18 Takeover-reglerna och får av det skälet inte delta i styrelsens handläggning av frågor relaterade till Erbjudandet.
 
I enlighet med IV.3 Takeover-reglerna kommer Toleranzias styrelse att inhämta ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expert. Styrelsen kommer att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet och skälen till uppfattningen, tillsammans med värderingsutlåtandet, senast två veckor före acceptfristens utgång.
 
För information om budpliktsbudet hänvisas till Flerie Invests hemsida, www.flerie.com.
 
TOLERANZIA AB (PUBL)
Styrelsen
 
För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.se
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här