Halvårsrapport 2020-01-01 – 2020-06-30

10 augusti - 2020

Halvåret 2020

Sex månader, 1 januari – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 204 282 SEK (-2 483 922 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,16 SEK).

Tre månader, 1 april – 30 juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -891 720 SEK (-1 348 225 SEK).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,09 SEK).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 20 194 421 aktier per 2020-06-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Toleranzia meddelade status och tidsplan för storskalig produktion av TOL2. Enligt den uppdaterade tidsplanen beräknas 3P Biopharmaceuticals leverera GMP material till den kliniska studien i patienter under det fjärde kvartalet 2021, varefter studien kan inledas under 2022.
 • Toleranzia lanserade sitt andra läkemedelsprojekt, TOL3, för behandling av den autoimmuna orphan-sjukdomen ANCA vaskulit, för vilken Toleranzias toleransteknologi bedöms ha stor potential.
 • Toleranzia meddelade en oförändrad och fortsatt verksamhetsutveckling under COVID-19 pandemin.
 • Toleranzia erhöll cirka 2 miljoner SEK i finansiellt bidrag från Vinnova inom utlysningen "Innovationsprojekt i små och medelstora företag" avseende läkemedelskandidaten TOL3.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

 • Toleranzia erhöll cirka 600 tusen SEK i finansiellt bidrag från Swelife för projektet "Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling", avseende läkemedelskandidaten TOL2.
 • Toleranzia utsåg Mangold Fondkommission till likviditetsgarant.
 • Teckningstiden avslutades för teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av aktier i Toleranzia. Som förväntat nyttjades inga TO2.
 • Toleranzias styrelse utökades med två nya ledamöter, Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl, som tillför Bolaget kompetens inom internationell affärsutveckling, läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer samt marknads- och lanseringsstrategier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Toleranzia meddelade tidigareläggning av delårsrapport för andra kvartalet 2020.

Utvalda finansiella data

(SEK) 2020-04-01 2019-04-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-06-30 2019-06-30 2020-06-30 2019-06-30
3 mån. 3 mån. 6 mån. 6 mån.
Nettoomsättning  –  –  –  –
Rörelseresultat -891 659 -1 340 715 -2 204 134 -2 474 888
Resultat efter skatt -891 720 -1 348 225 -2 204 282 -2 483 922
Balansomslutning 35 357 801 27 321 060 35 357 801 27 321 060
Periodens kassaflöde             -5 846 146             -2 909 716 -9 854 673 -5 136 277
Likvida medel 11 003 181 11 180 824 11 003 181 11 180 824
Eget kapital 31 784 638 25 101 126 31 784 638 25 101 126
Resultat per aktie -0,04 -0,09 -0,11 -0,16
Soliditet (%) 89,9 91,9 89,9 91,9
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 20 194 421 15 534 170 20 194 421 15 534 170
Genomsnittligt antal aktier (st) 20 194 421 15 534 170 20 194 421 15 534 170
Medelantalet anställda 3 3 3 3

VD har ordet

Verksamheten fortsätter med starka positiva förtecken i en osäker omvärld

Med hälsa och säkerhet i fokus, för såväl personal som samarbetspartners, har Toleranzias verksamhet fortsatt att utvecklats väldigt väl under det första halvåret 2020, mitt under den pågående COVID-19 pandemin.

Vi har fastställt ytterligare en viktig indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar. Den valda sjukdomen, ANCA vaskulit, för vilken bolagets toleransteknologi bedöms ha stor potential, är ett autoimmunt tillstånd med svår inflammation av blodkärl, vilket kan ge skador av livsviktiga organ som bland annat njurar och lungor. Mycket glädjande beslutade Vinnova under perioden att stödja Bolagets utveckling av ett nytt läkemedel, TOL3, för denna sjukdom med cirka 2 MSEK. Detta har lett till att vi nu är mitt i arbetet med att utveckla projektet med de nya viktiga externa resurser inom strukturbiologi, klinik och immaterialrätt som bolaget knutit till sig.

Förutom den nya satsningen på läkemedelskandidaten TOL3, driver vi den interna projekt­verksamheten och samarbetet med 3P Biopharmaceuticals för tillverkning av läkemedels­kandidaten TOL2 med fullt fokus och enligt plan. Glädjande nog beslutade Swelife under perioden att ge Toleranzia, i samarbete med Uppsala Universitet, cirka 1 MSEK, för att söka bio-markörer för myastenia gravis till stöd för klinisk utveckling av läkemedelskandidaten TOL2.

På den finansiella sidan ingick Toleranzia, i slutet av maj, ett avtal med Mangold Fondkommission som likviditetsgarant med syfte att förbättra och säkerställa likviditeten i bolagets aktie.

Med stor glädje kan jag hälsa två nya styrelseledamöter välkomna till bolaget. Jan Mattsson och Ann-Charlotte Rosendahl, som invaldes vid årsstämman, tillför omfattande kompetens inom internationell affärsutveckling, läkemedelsutveckling inom orphan-indikationer samt marknads- och lanserings-strategier. Samtidigt vill jag passa på att tacka avgående Ola Rönn för hans engagerade och gedigna arbete som ordinarie styrelseledamot i Toleranzia sedan Bolagets start 2011 och som styrelseordförande sedan 2018.

Det experimentella arbetet bedrivs som tidigare i våra labb, men med en rad nya säkerhetsåtgärder, medan mycket av planeringsarbetet utförs på distans med bibehållen effektivitet. Toleranzia har lyckligtvis inte sett någon betydande inverkan på sin verksamhet hittills till följd av COVID-19, men bolaget följer utvecklingen i samhället noga. Vi kommer kontinuerligt att vidta alla mått och steg som är möjliga för att hålla medarbetare och omvärld underrättade om eventuella väsentliga händelser som kan påverka Toleranzia och om åtgärder som vi kan genomföra för att säkerställa en väl fungerande verksamhet.

Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 10 aug 2020

Om Toleranzia

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.

Aktien
Toleranzias aktie noterades på Spotlight Stock Market den 16 december 2015. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Antalet aktier i Toleranzia uppgår per den 30 juni 2020 till 20 194 421 stycken. Bolaget har ett aktieslag, varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Finansiell utveckling
Bolaget har under de första tre månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets toleransteknologi, framförallt avseende myastenia gravis. Vid första kvartalets utgång hade Bolaget en kassabehållning om cirka 11,0 MSEK (11,2) och en soliditet om 89,9 % (91,9 %).

Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3          2020-11-02
Bokslutskommuniké 2020          2021-02-25

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Göteborg den 10 aug 2020
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Prenumerera på Toleranzias nyheter här