Kommuniké från årsstämman 2021 i Toleranzia AB (publ)

4 juni - 2021

Årsstämman i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, ("Bolaget") ägde rum idag den 4 juni 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020.

Dispositioner beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2020 överför i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • styrelsens ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter med en (1) suppleant och Bolaget ska ha en (1) revisor,
  • ett styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till styrelseordförande och 45 000 kronor, exklusive sociala avgifter, vardera till ordinarie styrelseledamöter,
  • stämmovalda styrelseledamöter i särskilda fall kan arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete och att styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget för vilka ett marknadsmässigt arvode ska utgå och  godkännas av styrelsen,
  • revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
  • omvälja Maarten Kraan, Eva Lindgren, Jan Mattsson, Anders Milton, Ann-Charlotte Rosendahl, Kristian Sandberg och Anders Waas som ordinarie styrelseledamöter och Klementina Österberg som styrelsesuppleant, samt
  • utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden till nästkommande årsstämma.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser beträffande aktiekapital och antal aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet utgöra lägst 6 793 200 kronor och högst 27 172 800 kronor och antalet aktier ska vara lägst 54 345 600 och högst 217 382 400. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om att införa en ny punkt i bolagsordningen som möjliggör insamling av fullmakter och att styrelsen ska kunna besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. För emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gäller en begränsning till 20 procent av vid var tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.se (charlotte.fribert@toleranzia.com)

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här