Kommuniké från årsstämman 2023 i Toleranzia AB (publ)

7 juni - 2023

Årsstämman i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 juni 2023. Stämman genomfördes med fysiskt deltagande samt med poströstning med stöd av § 9 i bolagsordningen.
 
Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.
 
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022.
 
Dispositioner beträffande resultatet
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2022 överförs i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.
 
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.
 
Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

  • styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter och inga (0) suppleanter,
  • styrelsearvode ska utgå med 140 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till styrelseordförande och 70 000 kronor, exklusive sociala avgifter, vardera till ordinarie styrelseledamöter,
  • revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
  • stämmovalda styrelseledamöter i särskilda fall kan arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode, vilket ska godkännas av styrelsen,
  • omvälja Ann-Charlotte Rosendahl, Thomas Eldered, Maarten Kraan, Eva Lindgren, Jan Mattsson och Kristian Sandberg som ordinarie styrelseledamöter,
  • omvälja Ann-Charlotte Rosendahl som styrelseordförande,
  • omvälja Ernst & Young AB som Bolagets revisor, samt
  • samtliga om- och nyval ska gälla för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningens sammansättning samt instruktion för valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en valberedningsinstruktion innebärande bland annat att valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna per den 30 september 2023, samt styrelsens ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den fjärde största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Den största ägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart som möjligt och senast fyra månader innan nästföljande årsstämma. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser beträffande aktiekapital och antal aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet utgöra lägst 13 789 403,875 kronor och högst 55 157 615,50 kronor och antalet aktier ska vara lägst 110 315 231 stycken och högst 441 260 924 stycken.
 
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. För emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gäller en begränsning till 20 procent av vid var tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.
 
Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.
 
För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.se
 
Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här