Kommuniké från extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ) den 16 september 2021

16 september - 2021

Extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ), org. nr 556877-2866 (“Toleranzia” eller “Bolaget”) ägde rum idag den 16 september 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes extra bolagsstämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Beslut om riktad nyemission
 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad nyemission om högst 31 818 183 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs uppgående till 1,32 SEK. Rätten att teckna aktier i nyemissionen tillkommer Flerie Invest AB och Nordic Tender Aktiebolag, ett av Lars Molinder helägt bolag. Givet att nyemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 42 MSEK.
 
Val av ny styrelseledamot
 
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter och en (1) styrelsesuppleant samt att Thomas Eldered nyväljs som ordinarie ledamot.
 
Styrelsen har därmed följande sammansättning: Anders Milton (ordförande), Thomas Eldered, Maarten Kraan, Eva Lindgren, Jan Mattsson, Ann-Charlotte Rosendahl, Kristian Sandberg, Anders Waas och Klementina Österberg (suppleant).
 
För mer information om Toleranzia, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
Telefon: +46 763 19 98 98
www.toleranzia.se
 
Om Toleranzia
Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här