Kommuniké från extra bolagsstämma i Toleranzia den 5 februari 2018

5 februari - 2018

Toleranzia AB (”Toleranzia”) höll den 5 februari 2018 en extra bolagsstämma. Stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 24 MSEK före emissionskostnader. Avstämningsdagen för företrädesemissionen blir den 9 februari 2018. Teckningsperioden infaller från och med den 14 februari 2018 till och med den 28 februari 2018.

Styrelsen fattade den 18 januari 2018 ett beslut om företrädesemission, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, av aktier varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst 999 101,75 SEK genom emission av högst 7 992 814 aktier. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 9 februari 2018 berättigar till en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till teckningskursen tre (3) kronor per aktie.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan, ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

Teckningsperioden kommer att vara från och med den 14 februari 2018 till och med den 28 februari 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning i anmälningssedel varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

Styrelsens emissionsbeslut godkändes av den extra bolagsstämman.

Tidplan för nyemissionen
7 februari 2018  Sista handelsdag i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
8 februari 2018 Första handelsdag i bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 februari 2018 Avstämningsdag för företrädesemissionen
14 februari 2018 Teckningstiden påbörjas och så även handeln med teckningsrätter samt betalda tecknade aktier
26 februari 2018 Handel med teckningsrätter avslutas
28 februari 2018 Teckningsperioden avslutas
9 mars 2018 Sista dag för betalning av tecknare utan företrädesrätt

För ytterligare information
Toleranzia AB

Charlotte Fribert, VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här