Kommuniké från extra bolagstämma i Toleranzia AB (publ)

8 december - 2017

Idag, den 8 december 2017, hölls extra bolagsstämma i Toleranzia AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av nya styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen ska utökas från fem till sex styrelseledamöter samt att Kristian Sandberg och Anders Waas nyväljs som styrelseledamöter. Vidare entledigas Nils Lycke, som på egen anmodan önskar avgång ur styrelsen. Toleranzia vill tacka Nils Lycke, Toleranzias vetenskapliga grundare, för hans arbete i styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår.

Beslut om styrelsearvode
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor vardera till Kristian Sandberg och Anders Waas.

Göteborg i december 2017
Toleranzia AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en teknologiportfölj för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudsakliga fokus är den autoimmuna nerv‐muskelsjukdomen myastenia gravis för vilken läkemedels­kandidaten TOL2 utvecklas. Myastenia gravis är en relativt sällsynt autoimmun nerv-muskelsjukdom, som förekommer hos totalt cirka 200 000 människor i EU och USA tillsammans. Sjukdomen uppträder hos båda könen, men drabbar oftast yngre kvinnor (< 40 år) och äldre män ( >60 år). Sjukdomen orsakas av en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet, som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på:
www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här