Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB

30 september - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om 45,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är nu registrerad vid Bolagsverket. Sista dagen för handel med betalda tecknade units (BTU) är den 1 oktober 2020. Avstämningsdag för omvandlingen är den 5 oktober 2020, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO3.

Företrädesemissionen tecknades till totalt 392,0 procent. Av tilldelade units tecknades cirka 92,8 procent med stöd av uniträtter och cirka 7,2 procent utan stöd av uniträtter. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 7 oktober 2020.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO3 förväntas vara samma dag som Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market, preliminärt den 15 oktober 2020.

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger innehavaren rätt till teckning av en (1) ny aktie i Toleranzia. Perioden för utnyttjande infaller mellan den 1 september och den 15 september 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti till och med 27 augusti 2021, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 2,25 SEK.

ISIN-kod för aktier i Toleranzia: SE0007438577
ISIN-kod för BTU i Toleranzia: SE0014808473
ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia: SE0014808408

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB i Stockholm är legal rådgivare till Toleranzia i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här