Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 5 december 2016

30 november - 2016

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) listningsemission pågår fram till och med den 7 december 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 5 december 2016. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,30 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 7 december 2016 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas att ske vecka 52.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget är den 5 december 2016.

Teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Toleranzias, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets hemsidor (www.toleranzia.se, www.sedermera.se, www.aktietorget.se).

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Tel: 040-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016.

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.  

Prenumerera på Toleranzias nyheter här