Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3 i Toleranzia AB (publ) är idag, den 13 september 2021

13 september - 2021

Idag, den 13 september 2021, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågår till och med den 15 september 2021. Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Toleranzia. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO3 är 1,14 SEK per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 28,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 september 2021, alternativt säljer teckningsoptioner senast den 13 september 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 september 2021.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:
Teckningsperiod: 1 september – 15 september 2021.
 
Emissionsvolym: 25 243 025 teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av 25 243 025 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 28,8 MSEK före emissionskostnader.
 
Teckningskurs: 1,14 SEK per aktie.
 
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3: 13 september 2021.
 
Utspädning m.m.: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 3 155 378,125 SEK, från idag 6 793 255,125 SEK, till 9 948 633,250 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 25 243 025 aktier, från idag 54 346 041 aktier, till 79 589 066 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 32 procent av antalet aktier och cirka 32 procent av antalet röster.
 
Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 15 september 2021, alternativt avyttras senast den 13 september 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.
 
Hur teckningsoptionerna nyttjas:
 
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
 
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln som finns tillgänglig på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Toleranzia avseende teckningsoptionerna.
 
För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
E-post: emissioner@mangold.se
Telefon: +46 8 5050 1595
 
För mer information om Toleranzia, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
Telefon: +46 763 19 98 98
www.toleranzia.se
 
Om Toleranzia
Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här