Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 i Toleranzia AB har fastställts till 1,14 SEK och teckningsperioden inleds den 1 september 2021

30 augusti - 2021

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) slutförde under tredje kvartalet 2020 en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 27 augusti 2021. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie till cirka 1,63 SEK och således har teckningskursen fastställts till 1,14 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO3 inleds den 1 september 2021 och pågår fram till och med den 15 september 2021.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO3 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 28,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 september 2021, alternativt säljer teckningsoptioner senast den 13 september 2021. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 september 2021.
 
Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO3:
Teckningsperiod: 1 september – 15 september 2021.
 
Emissionsvolym: 25 243 025 teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av 25 243 025 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 28,8 MSEK före emissionskostnader.
 
Teckningskurs: 1,14 SEK per aktie.
 
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO3: 13 september 2021.
 
Utspädning m.m.: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 3 155 378,125 SEK, från idag 6 793 255,125 SEK, till 9 948 633,250 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 25 243 025 aktier, från idag 54 346 041 aktier, till 79 589 066 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 32 procent av antalet aktier och cirka 32 procent av antalet röster.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 15 september 2021, alternativt avyttras senast den 13 september 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:
 
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.
 
Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
 
Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.
 
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Toleranzia avseende teckningsoptionerna.
 
För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se
 
För mer information om Toleranzia, vänligen kontakta:
Charlotte Fribert
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com
Telefon: +46 763 19 98 98
www.toleranzia.se
 
Om Toleranzia
Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här