Toleranzia AB erhåller ytterligare finansiellt stöd för myastenia gravis projektet från Swelife

2 april - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) meddelar idag att projektet ”Biomarkörer för Myastenia Gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling” har beviljats ett mycket värdefullt bidrag om drygt 1 miljon kronor av Swelife.

Projektet är ett samarbete mellan Toleranzia och enheten för neurokirurgi på institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, som erhåller 599 900 respektive 477 655 SEK vardera. Syftet är att identifiera och validera en myastenia gravis (MG)-specifik biomarkör, för att kunna övervaka sjukdomsutveckling och behandlingseffekt i MG-patienter både i kliniken och i kliniska studier. Projektet utgör ett viktigt led i Toleranzias förberedelser inför kliniska studier och kan ge en mätmetod som gör det möjligt att på ett enkelt sätt följa behandlingseffekten av läkemedelskandidaten TOL2.

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science-sektorn i Sverige och förbättra folkhälsan. Det beviljade stödet ges inom utlysningen ”Swelife och Medtech4Health – Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2019”, ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.  Som motiv för beslutet om beviljat bidrag anger Vinnova bland annat att det föreslagna projektet anses kunna bidra till utlysningens syfte och mål samt att det uppfyller utlysningens bedömningskriterier väl.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– Vi är mycket glada och stolta över att Swelife har beslutat att tilldela Toleranzia detta bidrag, vilket är värdehöjande på flera sätt. Dels får samarbetsprojektet resurser för utvärdering av en viktig markör för att mäta behandlingseffekt hos MG-patienter vilket saknas idag och därför kan markören få stort värde i våra kommande kliniska studier. Dels fördjupar det vårt samarbete med Professor Anna Punga vid Uppsala Universitet, som har lång erfarenhet av kliniska studier av MG och anses vara ett av de ledande forskningslaboratorierna för MG globalt.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här