Toleranzia AB fastställer ytterligare indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar

27 februari - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) fastställer ytterligare en indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar. Den valda sjukdomen, ANCA vaskulit, är ett autoimmunt tillstånd med svår inflammation av blodkärl för vilken Toleranzias toleransteknologi bedöms ha stor potential.

Toleranzia har utvärderat en rad olika sjukdomar med stort medicinskt behov och inom vilka Bolagets toleransteknologi har stor potential för utveckling av ett nytt, säkert och effektivt läkemedel. Valet av ANCA (Anti Neutrophile Cytoplasmic Antibody) vaskulit baseras på en omfattande genomgång av ett stort antal olika orphan-sjukdomar inom området autoimmunitet innefattande bland annat medicinskt behov, marknadspotential och patentmöjligheter, samt prekliniska och kliniska förutsättningar inkluderande samarbetspartners och rådgivare. Sjukdomen orsakas av att patienter bildar antikroppar mot en viss typ av kroppens egna vita blodkroppar, vilket leder till en felaktig aktivering av dessa blodkroppar. Som följd får patienterna en ofta svår inflammation av blodkärl, viket resulterar i skador av livsviktiga organ som bland annat njurar och lungor.

Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna orphan-sjukdomen myastenia gravis, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Toleranzia fastställer nu ytterligare en indikation inom autoimmuna orphan-sjukdomar; ANCA vaskulit, för vilken bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidaten TOL3.

VD Charlotte Fribert kommenterar
– Vårt noggranna och målmedvetna arbete med att utvärdera och välja nästa sjukdomsindikation har nu slutförts. ANCA vaskulit är en svår sjukdom som saknar specifik terapi varför patienterna är i stort behov av en ny, säker och effektiv behandling. Genom vår expertis och toleransteknologi ser vi goda möjligheter att utveckla ett sjukdoms-specifikt läkemedel som uppfyller det stora medicinska behovet inom ANCA vaskulit. Kommersiellt räknar vi med att utveckla en produkt med starkt patentskydd och genom partnerskap erbjuda denna på en attraktiv marknad.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här