Toleranzia AB: Halvårsrapport 2022-01-01 – 2022-06-30

26 augusti - 2022

Halvåret 2022

Tre månader, 1 april – 30 juni
·         Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
·         Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 217 822 SEK (-1 576 639 SEK).
·         Resultatet per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,03 SEK).
Sex månader, 1 januari – 30 juni
·         Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK).
·         Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 289 745 SEK (-2 999 195 SEK).
·         Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,06 SEK).
 
 Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 110 315 231 registrerat antal aktier per 2022-06-30.
Med ”Bolaget” eller ”Toleranzia” avses Toleranzia AB med organisationsnummer 556877-2866.
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

  • Toleranzias banbrytande resultat, vilka påvisar ett terapeutiskt proof-of-concept i en preklinisk sjukdomsmodell för Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat TOL2 mot den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis, publicerades i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology.
  • Ett forskningskonsortium där Toleranzia deltar som industripartner beviljades stöd från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Projektet kommer att stödja Toleranzias läkemedelsutveckling genom att undersöka grundläggande mekanismer för vaskulär inflammation i Bolagets modeller för autoimmunitet, samt effekten av terapeutisk intervention på markörer för inflammation.
  • Toleranzia deltog vid The 14th MGFA International Conference on Myasthenia And Related Disorders som anordnas vart femte år av Myasthenia Gravis Foundation of America (MGFA).

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Torbjörn Sannerstedt utsågs till ny Chief Financial Officer (CFO).

 
Utvalda finansiella data

(SEK) 2022-04-01 2021-04-01 2022-01-01 2021-01-01
  2022-06-30 2021-06-30 2022-06-30 2021-06-30
  3 mån 3 mån 6 mån. 6 mån.
Nettoomsättning  –  –  –  –
Rörelseresultat -2 249 385 -1 578 487 -4 321 308 -3 000 983
Resultat efter skatt -2 217 822 -1 576 639 -4 289 745 -2 999 195
Balansomslutning 128 879 721 70 684 699 128 879 721 70 684 699
Periodens kassaflöde -13 276 386 -7 640 911 -23 750 610 -15 303 271
Likvida medel 52 527 766 27 847 780 52 527 766 27 847 780
Eget kapital 123 675 476 64 924 292 123 675 476 64 924 292
Resultat per aktie -0,02 -0,03 -0,04 -0,06
Soliditet (%) 96,0 91,9 96,0 91,9
Antal utestående aktier på balansdagen (st) 110 315 231 54 346 041 110 315 231 54 346 041
Genomsnittligt antal aktier (st) 110 315 231 54 346 041 110 315 231 54 346 041
Medelantalet anställda 4 4 4 4

Vd har ordet
Toleranzias koncept får allt större uppmärk-samhet på den internationella arenan
 
Under årets andra kvartal publicerade Toleranzia starka positiva prekliniska data avseende läkemedelskandidaten TOL2 mot myastenia gravis i en ansedd internationell vetenskaplig tidskrift.  Samma data presenterades också på en ledande internationell konferens om myastenia gravis, där de rönte mycket stort intresse. Samtidigt fortsatte det intensiva arbetet med att skala upp produktionen av TOL2 i samarbete med vår tillverkningspartner 3P Pharmaceuticals och att förbereda den kommande kliniska prövningen av läkemedelskandidaten.
 
Stort intresse för vår potentiellt sjukdomsmodifierande behandling
I maj samlades världsledande forskare i Miami för den 14:e upplagan av Myastenia Gravis Foundation of America’s International Conference och vår Chief Medical Officer, Vidar Wendel-Hansen, var på plats för att sprida kunskap om TOL2. Under mötet presenterades två nya allmänt symptomlindrande behandlingar, men fortfarande saknas specifika behandlingar som kan stoppa sjukdomsförloppet. Eftersom vårt koncept har potential att eliminera orsaken till sjukdomen var intresset för TOL2 mycket stort. Toleranzias prekliniska resultat presenterades av vår forskningspartner Konstantinos Lazaridis från Hellenic Pasteur Institute i Aten, och det blev tydligt för åhörarna att vi står inför nästa stora genombrott om vi kan visa lika goda resultat i kommande kliniska studier. Resultaten har även publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology, vilket bidrar ytterligare till en ökad kännedom om vårt behandlingskoncept.
Eftersom myastenia gravis är en sällsynt sjukdom krävs det ett gediget arbete för att hitta rätt prövningsledare och de bäst lämpade klinikerna för den första kliniska studien med TOL2. Det stigande intresset för vårt koncept ger oss goda förutsättningar att genomföra en bra studie, och är en tydlig indikation på det stora behovet av en sjukdomsmodifierande behandling.

Stärkta resurser genom forskningsanslag och nyrekryteringar
En annan extern bekräftelse på styrkan i vårt koncept fick vi när KK-stiftelsen beviljade medel till ett forskningskonsortium som ska fokusera på antiinflammatoriska läkemedel inom bland annat vaskulär inflammation. Toleranzias läkemedelskandidat TOL3 riktar sig mot den autoimmuna sjukdomen ANCA-vaskulit och genom konsortiet får vi tillgång till värdefull extern expertis och resurser som innebär att vi kan intensifiera arbetet med att dokumentera våra läkemedelskandidaters effekt i prekliniska sjukdomsmodeller.
Under kvartalet utökade Toleranzia samtidigt sin egen organisation med två erfarna cellbiologer som arbetar med att kartlägga verkningsmekanismen bakom den kraftfulla toleransinduktion som TOL2 ger. Efter utgången av andra kvartalet rekryterade vi även en ny CFO som tillträdde den 15 augusti.

Fortsatt intensivt arbete för att etablera storskalig produktion av TOL2
Tillsammans med vår tillverkningspartner gör vi omfattande insatser för att så snabbt som möjligt etablera storskalig produktion av TOL2. Fortfarande kvarstår en brist på viss nödvändig utrustning och material i kölvattnet av covid-pandemin, men förutsatt att viktiga underleverantörer lyckas komma till rätta med leveransproblemen är vårt mål fortfarande att inleda den första kliniska studien före utgången av 2023 – en enormt viktig milstolpe i våra ansträngningar för att kunna erbjuda svårt sjuka patienter en banbrytande behandling och samtidigt skapa betydande värden för våra aktieägare.
 
Charlotte Fribert
Verkställande direktör
Göteborg den 26 augusti 2022

Om Toleranzia
 
Verksamhet
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar). Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.
 
Bolagsstruktur och aktieinnehav
Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Toleranzia har inte några dotterbolag och ingår inte i någon koncern. Bolaget har ej heller några aktieinnehav.
 
Aktien
Toleranzias aktier handlas på Nasdaq First North sedan den 15 oktober 2020. Antalet aktier i Toleranzia uppgick per den 30 juni 2022 till 110 315 231 stycken. Aktiekapitalet uppgick per den 30 juni 2022 till 13 789 404 SEK. Bolaget har ett aktieslag, varav varje aktie har ett kvotvärde om 0,125 SEK (0,125 SEK) och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.
 
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser och nås på: ca@mangold.se.
 
Finansiell utveckling
Bolaget har under de första sex månaderna i huvudsak investerat i utvecklingen av Bolagets projektportfölj inom myastenia gravis och ANCA vaskulit. Vid halvårets utgång hade Bolaget en kassabehållning om 52,5 MSEK (27,8 MSEK) och en soliditet om 96 % (92 %).
 
Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar Bolaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
 
I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som finns angivna i årsredovisningen för 2021 och som gäller för Bolaget.
 
Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.
 
Finansiell kalender
Delårsrapport 3                          2022-10-28
Bokslutskommuniké 2022                        2023-02-24
 
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.
 
Göteborg den 26 augusti 2022
Toleranzia AB
Styrelsen och verkställande direktören

Prenumerera på Toleranzias nyheter här