Toleranzia AB ingår avtal med specialistföretag för genomförande av prekliniskt utvecklingsprogram

7 mars - 2016

Toleranzia AB har tecknat ett avtal med Leads To Development SARL (L2D), specialistföretag inom preklinisk läkemedelsutveckling, som får i uppdrag att leda arbetet med att utveckla bolagets läkemedelskandidat  fram till klinisk prövning i patienter. Detta innebär närmast att L2D kommer att ta operationellt ansvar för utformning och genomförande av uppskalning av produktionen av bolagets läkemedelskandidat hos dess kontrakterade producent Biotechpharma UAB.  Därefter kommer L2D att ta operationellt ansvar för utformning och genomförande av stabilitets- och formuleringsstudier samt toxicitets- och säkerhetsfarmakologiska studier. Dessutom kommer L2D att assistera vid  interaktioner med regulatoriska myndigheter, innefattande bland annat den vetenskapliga rådgivning som erbjuds inom ramen för den särläkemedelsstatus som bolaget har för sin myastenia gravis terapi.

VD Björn Löwenadler kommenterar
Det är glädjande att vi nu slutit detta viktiga avtal med L2D som har unik expertis och internationell erfarenhet kring utveckling av biologiska läkemedel inom immunterapiområdet. Därmed har vi lyckats knyta till oss en central resurs för genomförandet av det prekliniska programmet för vår läkemedelskandidat inom myastenia gravis behandling.

För ytterligare information om ovan nämnda avtal eller om Toleranzia AB, vänligen kontakta:
Björn Löwenadler – VD
Telefon: +46 70-631 00 30
E-post: bjorn.lowenadler@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Om Leads To Development SARL (L2D)
L2D är specialiserat på preklinisk utveckling av terapeutiska produkter. De erbjuder rådgivning samt regulatoriska och operationella managment-tjänster för att hjälpa sina kunder att överbrygga klyftan mellan identifiering och klinisk utveckling av läkemedelskandidater. Deras kunder drar nytta av L2Ds expertis utan att behöva bygga ytterligare intern styrka, medan L2D ser till att deras produkter avancerar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt till kliniska ”proof of concept”-studier. De erbjuder en personlig service, noggrant anpassad till deras kunders behov, som upprätthåller samma öppenhet, flexibilitet och tillgänglighet som man normalt ser i ett internt team. Deras expertis omfattar ett brett spektrum av terapeutiska produkttyper, inklusive små molekyler, peptider, proteiner och vacciner, samt cell- och genterapier. Denna kompetens har byggts över ett spektrum av sjukdomsindikationer, inklusive onkologi, neurologi, metabolism, infektion och immunologi tillsammans med autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Läs mer på: www.leadstodevelopment.com.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här