Toleranzia AB meddelar opåverkad verksamhetsutveckling under COVID-19 pandemi

23 mars - 2020

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har utvärderat faktiska effekter samt potentiella risker relaterade till utbredningen av COVID-19 och dess påverkan på verksamheten. Efter intern utvärdering av verksamheten och nära dialog med Bolagets samarbetspartners kan Toleranzia meddela en oförändrad och fortsatt verksamhetsutveckling som fortgår enligt tidsplan.

Med anledning av den pågående pandemin och dess globala spridning har Toleranzia genomfört en grundlig utvärdering av verksamheten för att undersöka hur Bolagets läkemedelsutveckling, finansiella ställning och samarbetspartners påverkas.

 

Oaktat kommande månaders marknadsutveckling ser Bolaget i dagsläget inga omständigheter som skulle kräva att Bolaget frångår befintlig tidsplan och planerade aktiviteter.

 

Vidare kan Bolaget meddela att samarbetet med 3P Biopharmaceuticals (”3P”) avseende uppskalningen av produktionen av läkemedelskandidaten TOL2 fortgår enligt tidsplan. 3P har kommunicerat att de har full kapacitet att genomföra planerade aktiviteter under kommande månader samt att åtgärder implementerats för att säkerställa framtida behov av material och nödvändigheter för fortsatt oavbruten projektutveckling. Förberedande aktiviteter inför kommande klinisk fas I/IIa-studie av läkemedelskandidaten TOL2 bedöms således i dagsläget inte påverkas av COVID-19.

 

Toleranzia följer utvecklingen nogsamt och har vidtagit förebyggande åtgärder, rekommenderade av svenska hälsomyndigheter, för att motverka framtida potentiella negativa effekter till följd av COVID-19.

 

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

 

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia sedan nyligen med den autoimmuna blodkärls-sjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget ämnar utveckla läkemedels-kandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här