Toleranzia AB (publ): Tillförs cirka 42 MSEK genom fulltecknad riktad nyemission

21 september - 2021

Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den riktade nyemission som extra bolagsstämman beslutade om den 16 september 2021 bestående av högst 31 818 183 aktier till en teckningskurs om 1,32 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Nyemissionen riktade sig till Flerie Invest AB som kontrolleras av Thomas Eldered samt Nordic Tender Aktiebolag som kontrolleras av Lars Molinder. Flerie Invest AB har tecknat och tilldelats 30 303 031 aktier, motsvarande cirka 40 MSEK, och Nordic Tender Aktiebolag har tecknat och tilldelats 1 515 152 aktier, motsvarande cirka 2 MSEK. Nyemissionen har således fulltecknats och Bolaget tillförs cirka 42 MSEK före transaktionskostnader.

”Vi tackar för förtroendet som de nya ägarna visat Toleranzia. Det är speciellt tillfredsställande att vinna intresse från välrenommerade branschkunniga investerare. Vi ser att vi i och med denna riktade emission får en långsiktig ägarbas som kommer att vara mycket viktig för bolagets tillväxt. Med detta viktiga kapitaltillskott får vi en stark finansiell plattform för att driva den kliniska utvecklingen av vårt första läkemedel inom området sällsynta autoimmuna sjukdomar med hög intensitet”, kommenterar Toleranzias VD, Charlotte Fribert.

Nyemissionen, som extra bolagsstämman den 16 september 2021 beslutade om, riktade sig till Flerie Invest AB, kontrollerat av Thomas Eldered som har tecknat och tilldelats 30 303 031 aktier, motsvarande cirka 40 MSEK av emissionsbeloppet, samt Nordic Tender Aktiebolag, kontrollerat av Lars Molinder, som har tecknat och tilldelats 1 515 152 aktier motsvarande cirka 2 MSEK av emissionsbeloppet. Till följd av den höga nyttjandegrad av teckningsoptioner av serie TO3, som redovisats genom pressmeddelande under gårdagen, har Flerie Invest AB kunnat teckna fullt utan att reglerna om budplikt blivit tillämpliga. Nyemissionen har därmed fulltecknats.

Nettolikviden från Nyemissionen avses användas till att öka resurserna till den planerade fas I/IIa-studien av bolagets läkemedelskandidat TOL2 – en potentiellt botande behandling av den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis.

Genom Nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 3 977 272,875 SEK genom utgivande av 31 818 183 nya aktier. Teckningskursen i Nyemissionen om 1,32 SEK motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (”VWAP”) i Bolagets aktier under perioden 27 juli 2021 till och med den 9 augusti 2021 på Nasdaq First North Growth Market och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget strategiskt viktiga ägare samt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Efter registrering av aktierna i Nyemissionen samt aktierna som tillkommit genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 13 789 403,875 SEK fördelat på 110 315 231 aktier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 28,8 procent.

Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Toleranzia i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – verkställande direktör, Toleranzia
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB (publ)
Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här