Teknologi

Tolerogen

Toleranzias teknologi bygger på sjukdomsspecifika proteiner. Dessa proteiner benämns tolerogener och är ämnade att inducera så kallad immunologisk tolerans.

Det finns ett stort medicinskt behov att utveckla nya behandlingsmetoder som kan skapa sjukdomsspecifik tolerans i immunsystemet som ett medel att behandla olika autoimmuna sjukdomar. Toleranzia utvecklar tolerogener – en ny behandlingsmetod för induktion av immunologisk tolerans hos patienter med autoimmun sjukdom.

Toleranzias tolerogener är mycket flexibla – de sjukdomsspecifika proteinerna kan anpassas för en rad olika autoimmuna sjukdomar. Utöver Toleranzias primära indikation, myastenia gravis, har Toleranzias teknologiportfölj utvärderats mot ytterligare tre indikationer – positiva behandlingseffekter har uppnåtts i för människa relevanta djurmodeller av diabetes typ 1, reumatoid artrit och multipel skleros. Detta validerar Toleranzias teknologi som en teknologiportfölj med bred applikationspotential för utveckling av nya terapier inom autoimmuna sjukdomar.

Toleranzias tolerogenterapi är sjukdomsspecifik och påverkar endast den del av immunsystemet som är kopplad till den enskilda sjukdomen medan övriga delar av vårt immunförsvar, såsom förmågan att skydda mot infektionssjukdomar och förmågan att hindra cancerutveckling, vilka är centrala för vår hälsa, lämnas intakta. Toleranzias terapi kommer därför inte att medföra de negativa biverkningar som nuvarande ospecifika terapier ger på vårt immunsystem. Som ett resultat av behandlingen kommer de sjukdomsspecifika proteinerna åter att uppfattas som kroppsegna ämnen och deras funktion i kroppen normaliseras.