Toleranzia AB har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag den 15 oktober 2020

29 september - 2020

Nasdaq Stockholm AB har idag godkänt Toleranzia AB:s (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO3 på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Första dag för handel på Nasdaq First North är fastställd till den 15 oktober 2020.

Den 18 september och den 23 september 2020 offentliggjorde Toleranzia utfallet i den nyligen genomförda företrädesemissionen samt i den riktade emission till garanter som genomfördes i samband med företrädesemissionen. Mot bakgrund av säkerställd spridning i Bolagets aktier och teckningsoptioner samt Bolagets tilläggsdokument, som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, har Nasdaq Stockholm AB godkänt Bolagets ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO3.

Kortnamnet för Bolagets aktier på Nasdaq First North är TOL med ISIN SE0007438577.

Kortnamnet för Bolagets teckningsoptioner av serie TO3 på Nasdaq First North är TOL TO3 med ISIN SE0014808408.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB agerar som Certified Adviser i samband med Bolagets listbyte till Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här