Toleranzia AB informerar om teckningsoptioner av serie TO2

12 maj - 2020

I samband med Toleranzia ABs (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) företrädesemission som avslutades i november 2019 emitterades, utöver 4 660 251 aktier, 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och är noterade på Spotlight Stock Market. Kursen för Toleranzias aktie var per den 8 maj 1,84 SEK/aktie, vilket är lägre än teckningskursen, och förväntan är därmed att bolagets finanser inte kommer att förstärkas genom teckningsoptionsprogrammet. Nedan följer en sammanfattning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO2.

 • Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO2 har fastställts till 4,80 SEK/aktie.
 • Teckningskursen har definierats som 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktie under perioden 23 april – 8 maj 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80 SEK. Det volymvägda genomsnittet av handelskursen för Toleranzias aktie under perioden låg på 1,92 SEK/aktie.
 • Teckningskursen (4,80 SEK/aktie) överstiger den aktiekurs som Toleranzias aktie hade per fredagen den 8 maj 2020 (1,84 SEK/aktie).
 • Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 äger rum under perioden 13 maj ‒ 29 maj 2020.
 • En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Vid intresse att nyttja teckningsoptioner kan anmälningssedel tillhandahållas av VD, Charlotte Fribert.
 • Teckning för direktregistrerade innehavare sker genom insändande av anmälningssedel samt samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 29 maj 2020 enligt anvisningar på anmälningssedeln.
 • Teckning för förvaltarregistrerade innehavare sker genom anvisningar från respektive förvaltare. Observera att sista tid för teckning och betalning då kan vara tidigare.
 • Planerat offentliggörande av utfall: Vecka 23 2020.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 25 2020.
 • Teckningsoptioner av serie TO2 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 29 maj eller avyttras senast den 27 maj förfaller och förlorar sitt värde och rensas från VP-konto eller depå.

Styrelseordförande Ola Rönn kommenterar
– Trots att vår förväntan är att bolagets finanser inte kommer att förstärkas genom teckningsoptions­programmet, ser styrelsen positivt på Bolagets framtid och utveckling. Toleranzia befinner sig i ett spännande skede och arbetet med Bolagets två läkemedelskandidater, TOL2 och TOL3, fortlöper enligt tidsplan. Båda projekten fick nyligen varsitt välkommet finansiellt bidrag från Swelife respektive Vinnova, och vi känner oss trygga med Bolagets finansiella ställning som möjliggör för oss att genomföra inplanerade aktiviteter. Samtidigt undersöker vi kontinuerligt olika finansieringsalternativ för att skapa optimala förutsättningar att säkerställa Toleranzias långsiktiga kapitalbehov.

 

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här