Toleranzia AB offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen och meddelar avsikt om listbyte till Nasdaq First North Growth Market

25 augusti - 2020

Styrelsen i Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har med anledning av den nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 45,4 MSEK (”Företrädesemissionen”), som beslutades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 juni 2020 och offentliggjordes den 21 augusti 2020, upprättat ett prospekt (”Prospektet”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Bolaget meddelar även idag avsikten om listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 25 augusti 2020, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (https://www.toleranzia.se/) och Mangolds webbplats (https://www.mangold.se/). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (http://www.fi.se).

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Högst 5 048 605 units kan emitteras i Företrädesemissionen och betalning av tecknade units ska ske kontant.
 • Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillfalla den som på avstämningsdagen den 28 augusti 2020 är registrerad som aktieägare i Bolaget. Innehav av en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sex (6) nya aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3.
 • Teckningskursen är 9,00 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
 • Företrädesemission omfattar högst 5 048 605 units innefattandes dels en emission av högst 30 291 630 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 786 453,750 SEK, dels en emission av högst 25 243 025 teckningsoptioner av serie TO3 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt nyttjande med högst 3 155 378,125 SEK.
 • Teckning av units ska ske under perioden från och med den 1 september 2020 till och med den 15 september 2020. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning som görs utan stöd av uniträtter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att tillåta betalning genom kvittning enligt aktiebolagslagens regler.
 • Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien under perioden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 27 augusti 2021, dock lägst kvotvärdet och högst 2,25 kronor. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 september 2021 till och med den 15 september 2021.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 3,2 – 56,8 MSEK (före emissionskostnader), beroende på slutligt fastställd lösenkurs.
 • Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket och Euroclear.
 • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas, uppgår utspädningen till cirka 73,33 procent beräknat efter registrering av samtliga nya aktier hos Bolagsverket

Användning av emissionslikvid

I det fall Företrädesemissionen fulltecknas erhåller Bolaget cirka 45,4 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Kostnader relaterade till Företrädesemissionen förväntas uppgå till 3,4 MSEK, därutöver kan kostnader för garantiåtaganden uppgå till maximalt cirka 6,5 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen uppgår således till 35,4 MSEK. Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från Företrädesemissionen till följande aktiviteter.

 • Skala upp tillverkning samt storskalig produktion av TOL2
 • Toxikologi- och säkerhetsstudier av TOL2
 • Förberedelse inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter med MG
 • Inledande klinisk utveckling av TOL3
 • Affärsutveckling och övrig löpande verksamhet

Utöver ovanstående aktiviteter avses emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO3, givet fullteckning och högsta nyttjandekurs, helt finansiera den planerade fas I/IIa-studien av TOL2 samt ge Bolaget utrymme för att avancera i preklinisk utveckling av TOL3.

Tidplan

25 augusti 2020 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
26 augusti 2020 Sista handelsdag i Toleranzias aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
27 augusti 2020 Första handelsdag i Toleranzias aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
28 augusti 2020 Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
1 september – 11 september 2020 Handel i uniträtter på Spotlight Sock Market
1 september – 15 september 2020 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
18 september 2020 Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Listbyte till Nasdaq First North

Styrelsen i Toleranzia har för avsikt att, som ett efterföljande led i den planerade Företrädesemissionen, genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North. En listning på Nasdaq First North skulle skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien samt öka intresset från internationella investerare för Bolaget.

Ett villkorat godkännande om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North har erhållits från Nasdaq, innehållande sedvanliga förbehåll. Listbytet planeras att ske omkring månadsskiftet september/oktober. Uppgift om första dag för handel på Nasdaq First North kommer meddelas av Bolaget genom pressmeddelande. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Toleranzia i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Toleranzia AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här