Toleranzia AB (publ): Företrädesemission tecknad till cirka 94 %, motsvarande 22,6 MSEK

8 mars - 2018

Företrädesemissionen i Toleranzia AB (publ) tecknades till cirka 22,6 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. Detta motsvarar en teckningsgrad om cirka 94 procent. 47 procent av emissionsvolymen tecknades med företrädesrätt. Toleranzia tillförs därmed cirka 22,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Charlotte Fribert kommenterar
”Jag vill tacka alla befintliga och nya ägare i Toleranzia för ert förtroende. Genom emissionen får vi nu möjligheten att genomföra flera värdehöjande aktiviteter såsom storskalig produktion och förberedelser av kliniska prövningar. Vi ser fram emot en intensiv vår och en fortsatt utveckling i Toleranzia”

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 7 541 356 aktier. 3 767 951 aktier (cirka 47 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 8 mars 2018. Toleranzia tillförs därmed cirka 22,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,1 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 941 771,25 kronor fördelat på 15 534 170 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars 2018.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Toleranzia AB
Charlotte Fribert, VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018.

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här