Toleranzia AB: Toleranzia genomför en företrädesemission om cirka 18,6 MSEK som är säkerställd till 100% inför slutförandet av preklinisk utveckling av Bolagets läkemedelskandidat

4 oktober - 2019

Den 4 oktober 2019 beslutade styrelsen i Toleranzia AB (publ) (’’Toleranzia’’ eller ’’Bolaget’’), med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman 13 juni 2019, om att genomföra en företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som kan ge Bolaget ytterligare cirka 7,5 – 9,3 MSEK (’’Företrädesemissionen’’). Toleranzia har i Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK och en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK motsvarande totalt 100 procent av Företrädesemissionen. Nyemissionerna möjliggör bland annat för Bolaget att skala upp tillverkningen av läkemedelskandidaten TOL2 och förbereda kandidaten för klinisk fas I/IIa.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
– Vi är mycket glada att det prekliniska arbetet som genomförts hittills under året löpt på framgångsrikt, med två preliminära toxikologiska studier inom vilka TOL2 uppvisat goda egenskaper avseende säkerhet och tolererbarhet samt en framgångsrik uppskalning av produktionen tillsammans med Testa Center i Uppsala. Med intäkterna från företrädesemissionen får vi nu mycket goda resurser för att tillsammans med vår kontraktstillverkare 3P etablera en industriell tillverkningsprocess för produktion av TOL2 fram till och med kliniska studier. Emissionen ger oss också resurser att förbereda och planera inför klinisk fas I/IIa-prövning av TOL2 i patienter med myastenia gravis, samt att välja och inleda utvecklingsarbete av en ny läkemedelskandidat inom ytterligare en autoimmun sjukdom med ett stort medicinskt behov och en attraktiv marknadspotential.

Bakgrund, motiv och användning av emissionslikviden
För att Toleranzia ska ta sig vidare i utvecklingen av TOL2 och för att förbereda kandidaten för klinisk fas, genomför Bolaget en företrädesemission av units om cirka 18,6 MSEK med påkopplade teckningsoptioner som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 7,5 – 9,3 MSEK. Emissionslikviden planeras bland annat att användas för att skala upp tillverkningen av läkemedelskandidaten TOL2 och förbereda kandidaten för en klinisk fas I/IIa studie samt för val och inledande preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat mot en ny indikation, TOL3.

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och en emissionsgaranti om totalt 18,6 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 27,1 % av Företrädesemissionen från nuvarande ägare Robert Joki, Leo Graf, S&B Christensen AB, Anders Eriksson (privat och bolag), CRO Group AB, Partner för Framgång Sverige AB, Lindia Invest Aktiebolag, styrelseledamöterna Kristian Sandberg, Anders Milton, Eva Lindgren, Maarten Kraan, Ola Rönn och ledande befattningshavare Charlotte Fribert och Björn Löwenadler. Därutöver har Bolaget erhållit en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK motsvarande cirka 72,9 % från Duocap AB. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,36 MSEK.

Erbjudande i sammandrag

 • Värdering (pre money): Cirka 62,1 MSEK. Teckningskurs: 12 SEK per unit, vilket motsvarar 4 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
 • Teckningstid: 23 oktober – 8 november 2019.
 • Företrädesrätt: En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Units som tecknas utan stöd av uniträtter tilldelas i första hand personer som även tecknat units med stöd av uniträtter, i andra hand andra som tecknat units utan stöd av uniträtter och i tredje hand emissionsgaranter.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 18 oktober 2019. Sista dagen för handel i Toleranzias aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 oktober 2019 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 oktober 2019.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 15 534 170 aktier.
 • Emissionsvolym: Högst 1 553 417 units motsvarande högst 4 660 251 aktier och högst 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 23 oktober – 6 november 2019.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit): Handel med BTU äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 23 oktober 2019 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av november 2019.
 • Handel med TO2: Teckningsoptionerna TO2 kommer noteras och handlas på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen.
 • Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK och en emissionsgaranti om cirka 13,6 MSEK, motsvarande totalt 100 % av Företrädesemissionen.
 • Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 18,6 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,2 MSEK inklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 1,36 MSEK.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO2
En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 13 maj 2020 – 29 maj 2020 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 april 2020 – 8 maj 2020.Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80 SEK per aktie eller överstiga 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 7,5 MSEK och cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2019.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här