Toleranzia ABs företrädesemission övertecknad

13 november - 2019

Den 8 november avslutades teckningstiden i Toleranzia AB:s (publ) (’’Toleranzia’’ eller ’’Bolaget’’)  företrädesemission om högst cirka 18,6 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 19,7 MSEK, inklusive teckningsförbindelser, motsvarande en teckningsgrad om cirka 106 procent varav 89 procent tecknades med företrädesrätt. Garantiåtagandet behöver därmed inte tas i anspråk. Toleranzia tillförs cirka 18,6 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
– Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för förtroendet som vi fått. Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att skala upp tillverkningen av läkemedelskandidaten TOL2 och förbereda kandidaten för klinisk fas I/IIa samt att välja och inleda preklinisk utveckling av en ny läkemedelskandidat mot en ny indikation, TOL3.

Teckning och tilldelning
Genom företrädesemissionen nyemitteras 4 660 251 aktier och 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2. 1 378 191 units (cirka 89 procent av emissionsvolymen) tecknades med stöd av företrädesrätt och 175 226 units (cirka 11 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt. Garantiåtagandet behöver därmed inte tas i anspråk.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 november 2019. Toleranzia tillförs cirka 18,6 MSEK före emissions- och garantikostnader.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 524 302,63 kronor fördelat på 20 194 421 aktier. Dessutom kommer 1 553 417 teckningsoptioner av serie TO2 att emitteras. Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av november 2019.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO2
En teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 13 maj 2020 – 29 maj 2020 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 23 april 2020 – 8 maj 2020.Teckningskursen kan dock inte understiga 4,80 SEK per aktie eller överstiga 6,00 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 7,5 MSEK och cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Spotlight Stock Market.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende Företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. DNB Bank ASA, filial Sverige, agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. TOL2 har erhållit särläkemedelsstatus från både FDA i USA och EMA i Europa. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här