Toleranzia genomför framgångsrikt internationellt kliniskt rådgivningsmöte inom Myastenia Gravis

4 mars - 2021

Toleranzia AB (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen ett viktigt kliniskt rådgivningsmöte, ett så kallat Clinical Advisory Board, med framstående internationella experter inom autoimmuna sjukdomar och Myastenia Gravis (MG). Mötet, som är ett led i förberedelserna för en diskussion med Läkemedelsverket kring den kliniska utvecklingsplanen för TOL2, tillförde värdefulla synpunkter och rekommendationer som kommer att ytterligare stärka den kliniska utvecklingsplanen.

Efter att Toleranzia presenterat de robusta prekliniska data som utgör basen för TOL2´s potential som ett säkert och effektivt läkemedel för behandling av patienter med MG samt klinisk fas I/IIa plan för TOL2 i människa, vidtog en intensiv och konstruktiv diskussion där frågor, synpunkter och förslag dryftades. I mötet som samlade deltagare ifrån båda sidor av Atlanten deltog professor James Howard och biträdande professor Jeffrey Guptill, båda från USA, och professor Anna Punga, doktor Bengt Dahlström och doktor Clas Malmström från Sverige, samt representanter från Bolagets ledningsgrupp, personal och styrelse.

Mötet, som genomfördes digitalt, utmynnade i nya viktiga rekommendationer gällande bland annat selektionskriterier för deltagande i studien, nya biomarkörer för utvärdering av terapeutisk effekt, samt monitorering av studiedeltagare. Dessa rekommendationer kommer att integreras i den kliniska strategi och plan som ska diskuteras i detalj med Läkemedelsverket inom kort.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
– Det kliniska rådgivningsmötet gav oss nya centrala synpunkter som kommer att integreras i den kliniska planen för TOL2. Efter att i nästa steg också ha inhämtat synpunkter från vår regulatoriska myndighet Läkemedels­verket kommer vi att stå förberedda med en väl utvecklad plan för den kliniska fas I/IIa studien med TOL2.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här