Toleranzia offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

13 februari - 2018

Styrelsen i Toleranzia AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 18 januari 2018. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 14 februari 2018, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.toleranzia.se) och på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Erbjudande i sammandrag

  • Teckningstid: 14 – 28 februari 2018.
  • Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskurs: 3 SEK. Courtage utgår ej.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 9 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 7 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 8 februari 2018.
  • Emissionsvolym: 7 992 814 aktier.
  • Vid full teckning ger företrädesemissionen Bolaget ett tillskott på 23 978 442 SEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK, varav garantikostnader utgör cirka 1,8 MSEK.
  • Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 19,2 MSEK, vilket innebär att företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent.
  • Antal aktier innan företrädesemissionen: 7 992 814 aktier.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 14 – 26 februari 2018.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 14 februari 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK från nuvarande ägare, Robert Joki, och garantiåtaganden om cirka 16,8 MSEK av fonderna Formue Nord Markedsneutral och Modelio Equity. Åtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Toleranzia AB
Charlotte Fribert, VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här