Toleranzia offentliggör teckningskurs för TO 1 inför att nyttjandeperioden inleds imorgon

15 november - 2016

I samband med Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) emission av units inför notering på AktieTorget 2015 utgavs vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 vars nyttjandeperiod inleds imorgon, den 16 november 2016. Det finns 2 750 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Toleranzia och teckningskursen har fastställts till 7,30 SEK per aktie. Nyttjas samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Toleranzia cirka 20,1 MSEK före emissionskostnader.  

Teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1
Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen har fastställts till 7,30 SEK per aktie enligt gällande villkor för TO 1, motsvarande lägsta strike price i optionsvillkorens prisintervall.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår under perioden 16 november – 7 december 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 5 december 2016. Teaser kommer att offentliggöras när nyttjandeperioden inleds.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Tel: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot ytterligare tre indikationer – reumatoid artrit, multipel skleros och diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här