Toleranzia AB (publ): Styrelsen föreslår extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission om högst cirka 42 MSEK för att öka tempot i utvecklingen av TOL2 samt att välja in ny styrelseledamot

9 augusti - 2021

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Toleranzia AB (publ) (”Toleranzia” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att föreslå extra bolagsstämma att besluta om en riktad nyemission av högst 31 818 183 aktier (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 1,32 SEK per aktie och givet att extra bolagsstämma röstar i enlighet med styrelsens förslag och Nyemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras högst cirka 42 MSEK. Nyemissionen riktar sig till Flerie Invest AB som kontrolleras av Thomas Eldered och som har åtagit sig att teckna högst 30 303 031 aktier, motsvarande cirka 40 MSEK av emissionsbeloppet, samt Nordic Tender Aktiebolag, som har åtagit sig att teckna 1 515 152 aktier motsvarande cirka två MSEK av emissionsbeloppet. Antalet aktier som Flerie Invest AB åtagit sig att teckna är villkorat av att Flerie Invest ABs innehav i Bolaget efter Nyemissionen inte medför budplikt.

Avsikten med Nyemissionen är att finansiera ett förstärkt kliniskt prövningsprogram som kan förkorta utvecklingstiden och öka den kommersiella potentialen för läkemedelskandidaten TOL2 – en av Bolagets potentiellt botande behandlingar av svåra autoimmuna sjukdomar.  Vidare avser styrelsen att föreslå inval av Thomas Eldered som ny styrelseledamot i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Nyemissionen samt val av Thomas Eldered som ny styrelseledamot kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Toleranzias läkemedelskandidater har potential att återskapa immunsystemets normala förmåga att tolerera de kroppsegna ämnen som felaktigt angrips vid uppkomsten av svåra autoimmuna sjukdomar. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat TOL2 utvecklas för att bota myastenia gravis – en autoimmun nerv- och muskelsjukdom som ofta leder till allvarlig muskelsvaghet och en svår livssituation för den drabbade.

”Att en så erfaren och välrenommerad investerare som Flerie Invest AB önskar engagera sig som ny storägare i Toleranzia utgör en tydlig extern validering av innovationshöjden och den kommersiella potentialen i våra läkemedelsprojekt. Med kapitaltillskottet från Nyemissionen kan vi öka satsningen till den planerade kliniska fas I/IIa studien av vår längst framskridna läkemedelskandidat TOL2 för att förkorta utvecklingstiden och generera betydligt starkare kliniska data inför en efterföljande registreringsstudie”, säger Toleranzias vd, Charlotte Fribert. 

”Vi är imponerade över de tidiga effektdata som Toleranzia kunnat presentera för sina läkemedelskandidater. Även om mycket arbete återstår bedömer vi att bolaget har stora möjligheter att kunna utveckla en helt ny typ av behandlingar mot en rad svåra autoimmuna sjukdomar. Ambitionen är att förse patienter med läkemedel som inte bara är symtomlindrande utan till och med botande och som ger upphov till färre biverkningar än dagens terapier, baserat på förmågan att specifikt påverka just de immunreaktioner som utlöser sjukdomarna”, kommenterar Thomas Eldered, President, Flerie Invest AB.

Nyemissionen
Styrelsen i Toleranzia har idag beslutat att föreslå extra bolagsstämma att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 977 272,875 SEK genom en riktad nyemission av högst 31 818 183 aktier. Nyemissionen riktas till Flerie Invest AB, ett läkemedelsinriktat investmentbolag grundat av Recipharms tidigare vd Thomas Eldered, samt Lars Molinders helägda bolag Nordic Tender Aktiebolag, ett finansiellt rådgivningsföretag främst verksamt inom medicin- och biotechbranschen. Flerie Invest AB avser att teckna högst 30 303 031 aktier motsvarande cirka 40 MSEK av emissionsbeloppet och Nordic Tender Aktiebolag avser att teckna 1 515 152 aktier motsvarande cirka två MSEK av emissionsbeloppet.

Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 1,32 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om högst cirka 42 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Nettolikviden avses användas till att öka resurserna till den planerade fas I/IIa-studien av bolagets läkemedelskandidat TOL2 – en potentiellt botande behandling av den autoimmuna sjukdomen myastenia gravis.

Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktier under de tio senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget en strategiskt viktig ägare samt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Givet att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag och Nyemissionen fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital ökas med högst 3 977 272,875 SEK från idag 6 793 255,125 SEK till högst 10 770 528 SEK och antalet aktier i Bolaget med högst 31 818 183 aktier från idag 54 346 041 aktier till högst 86 164 224 aktier. Nyemissionen medför då en utspädning för befintliga aktieägare om högst cirka 36,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Flerie Invest ABs teckningsåtagande
Nyttjandeperioden för Bolagets utestående teckningsoptionsprogram av serie TO3 löper från den 1 september 2021 till den 15 september 2021, varvid innehavare äger rätt att teckna nya aktier i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under en period från och med den 16 augusti 2021 – 27 augusti 2021. Nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 innebär en ökning av antalet aktier i Bolaget.

Med beaktande av ovan och reglerna om budplikt är antalet aktier som Flerie Invest AB åtagit sig att teckna i Nyemissionen villkorat av att Flerie Invest ABs innehav till följd av teckningen inte medför budplikt, varför teckning av aktier i Nyemissionen ska ske i sådan utsträckning att budplikt inte uppkommer.

Extra bolagsstämma
Styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma att hållas omkring den 16 september 2021 för att ge aktieägarna möjlighet att besluta om Nyemissionen. Styrelsen avser även föreslå att extra bolagsstämman väljer in Thomas Eldered som ny styrelseledamot i Bolaget. Då Thomas Eldered har bestämmande inflytande över Flerie Invest AB omfattas Nyemissionen av den s.k. Leo-lagen (16 kap aktiebolagslagen) och kräver således nio tiondelars (9/10) beslutsmajoritet.

Thomas Eldered (f. 1960) är civilingenjör i industriell ekonomi och medgrundare till Recipharm AB, där han under perioden 2008–2021 var verkställande direktör. Han är för närvarande styrelseordförande i Amarna Therapeutics BV och Prokarium Ltd, samt styrelseledamot i bland annat Buzzard Pharmaceuticals AB, Chromafora AB, Flerie Invest AB, Flerie Participation AB, Kahr Medical Ltd, Nanologica AB, Provell Pharmaceutical LLC, Recipharm AB och Sixera Pharma AB.

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Toleranzia i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Charlotte Fribert – verkställande direktör, Toleranzia
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL2. Därtill arbetar Toleranzia med den autoimmuna blodkärlssjukdomen ANCA-vaskulit, för vilken Bolaget utvecklar läkemedelskandidaten TOL3. Båda sjukdomarna är så kallade orphan-sjukdomar (sällsynta sjukdomar) och för båda föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Toleranzia i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Prenumerera på Toleranzias nyheter här